אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ב

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ב

  

משנה א
בא במים שאובין כו'. זה הכלל כל זיעה הבאה מחמת המים טמאה וכל שלא מחמת המים טהורה. והיינו טעמא דכולהו:

משנה ד
הטורף כו'. תניא בתוספתא הטורף את גגו והמכבס את כסותו אימתי יודע אם רבו גשמים או לאו בתחלה היה מנטף גסות. ועכשיו הוא מנטף טיפין עבות רבי יהודה אומר בתחלה היה מנטף טיפים חתוכות ועכשיו יורד טפה אחר טיפה:

משנה ה
אם יש בה רשות רוחץ בה מיד. דסתמא בשבילו הוחם. ואע"פ שידוע לו שהוחם בשבת מותר שהוחם בשביל הרשות וכן פסק הרמב"ם. והיינו דקתני סיפא גבי י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.