אליהו רבא מסכת מכשירין פרק א

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק א

  

משנה א
משקין טמאין כו'. ושלא לרצון. הכא במשקין של זב וזבה כגון רוקו ומימי רגליו שטמאים מחמת עצמן דאי במשקין שנטמאו מאחר שלא לרצון היכי משכחת לה הא משקין נמי לא מקבלי טומאה אלא א"כ חשב אותן והו"ל תחלתו לרצון. ותחלתו לרצון כל משקה מכשיר:

משנה ג
המרעיד את האילן. להשיר ממנו משקין:

ונפלו על חבירו. שהמשקין נפלו על אילן אחר וכן בשוכה שהרעידה להשיר ממנו משקין ונפלו המשקין על חברתה:

ותחתיהן זרעים. או תחתיהן זרעים שהרעיד את האילן או את השוכה להשיר מהן משקין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.