אליהו רבא מסכת כלים פרק ל

אליהו רבא מסכת כלים פרק ל

  

משנה א
פשוטיהן טהורין. שכלי זכוכית צריך תוך ככלי חרס:

משנה ג
ר' יוסי אומר בבעץ טמא ובזפת טהור. לטעמיה דאמר בקומקום של חרס שעשאו בזפת הואיל ואינו יכול לקבל את החמין כצונן טהור (פ"ב ז') ה"נ בזפת טהור הואיל ואינו יכול לקבל חמין כצונן:

משנה ד
צלוחית קטנה כו' טמאה. שיכולה לינטל בידו אחת ונותן ידו למטה מפיה ומטלטלה ואינה סורחת את היד:

וגדולה כו' טהורה. שניטלת בשתי ידים וצריך לאחוז בכל הכלי בשתי ידיו כיון שגדולה היא ונמצאת סורחת מלמעלה כנגד פיה את ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.