אליהו רבא מסכת כלים פרק כח

אליהו רבא מסכת כלים פרק כח

  

משנה ד
ושאינם מצויירות טמאות. טמא מת אבל מדרס לא וכמ"ש הרמב"ם וכדתנן שלש מטפחות הן של ספרין טמא טמא מת. ומתני' דהתם דלא כר"ג וכן מתניתין דלקמן כפה שהוא טמא כו':

משנה ה
ומטפחות שעשאו כסת טמא. גרסינן וכדבעינא למימר קמן:

זה הכלל כל ששינהו לשמו טמא. כלומר לשמו לשם תשמישו הראשונה טמא בין ששינה מפשוט לפשוט בין ששינה מקבול לקבול ובין מקבול לפשוט ומפשוט לקבול אם משתמש מעין מלאכתו ראשונה טמא. לשם אחר. שאינו מעין תשמישו ראשונה ששינה מתשמיש זו לתשמיש אחרת טהור. הלכך דח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.