אליהו רבא מסכת כלים פרק כד

אליהו רבא מסכת כלים פרק כד

  

משנה ג
והבאה במדה טהורה מכלום. סתמא כרבי יהודה דריש פרק ט"ו דתנן אין בין דר"מ לדר"י אלא עריבת בעל הבית לר"מ אעפ"י שמקבלין מ' סאה טמאה ולר"י אם מקבלין מ' סאה טהורין:

משנה ה
שלשה תרבוסין הן. כעין כסא של ג' רגלים כדאמרינן במדרש פ' ויצא תרבוס של ג' רגלים הראה לו:

ושל ספרין. יושב המסתפר עליו:

ושל זיתים. שעומדין עליו ליטול זיתים. טהור שאינו משתמש אלא לפרקים מועטין:

משנה י
של צבעין. כשצובעים את הבגד וצובעים חתיכה ממנו וכורכין את הבגד במפץ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.