אליהו רבא מסכת כלים פרק כג

אליהו רבא מסכת כלים פרק כג

  

משנה ב
גרסינן ברישא וטפיטן של סוס אבל אוכף של נאקה טמא מושב רבי יוסי אומר אף טפיטן של סוס טמא מושב:

משנה ד
שהוא כורם עליהם את הכלים גרסינן. ואכולהו אכסא של כלה ואמשבר של חיה ואכסא של כובס שכורם עליהם את הכלים אר"י אין בהם משום מושב. אבל אי לא כורם ודאי דלא פליג רבי יוסי אכולהו מתני' דתנן כסא של כלה טמא. והכא דאידפס במתני' כורם עליו שבושא דספרא היא וגמרא דשבת שבישתוה דאמרינן התם כדתנן כסא של כובס שכורמים עליו את הכלים והתם משום דלא מייתי ממתני' אלא כסא של כובס דלא איצטר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.