אליהו רבא מסכת כלים פרק יח

אליהו רבא מסכת כלים פרק יח

  

משנה ב
מוכני שלה. ג' שידות הן. יש בשידה מ' סאה בלא המוכני. יש בשניהן כאחד מ' סאה. אין בשניהם מ"ס. והיינו דקתני אינה חבור לה אם אין בשניה' מ' סאה ונטמאה השידה אין המוכני טמאה. ואין נמדדת עמה אם בשניהן כאחד מ' סאה. ואין מצלת עמה באהל המת אם בשיד' לבדה מ"ס וטהורה אינה מצלת עמה את המוכני:

משנה ה
נטלה קצרה. ונשברה:

ארוכה ושתי כרעים. ונשברו ואין המטה כולה קיימת. דאי כולה קיימת הא תנן מיטמאה איברים ותנן (פי"ט ו') מטה שנטלו שתי ארוכות שלה ועשה חדשות ולא שנה את הנקבי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.