אליהו רבא מסכת כלים פרק יז

אליהו רבא מסכת כלים פרק יז

  

משנה א
בגבבה הוא החתיכות הדקות שנחתכו מן העצים. גבבא לישנא דלקיטה הוא ואותן החתיכות הדקות מגבב אותן מן הארץ. וכי הא דאמרי' מגבב מן החצר ומדליק:

משנה ב
ה"ג אעפ"י שמקבלת של ערב טהור. והיינו רבותא דידיה וכדקתני רישא שיעורה בפקעיות של שתי. וכן בבית קערות גרסי' אע"פ שמקבל את התמחויין טהור. ובבית הרעי גרסינן אע"פ שמקבל את הרעי ר"ג מטהר מפני שאין מקיימין אותו:

משנה ה
ולמה הוזכרו רמוני בדאן כו' דברי ר' מאיר. אע"ג דר"מ לא אמר בערלה רמוני בדן דתנן (ערלה פ"ג) שהיה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.