אליהו רבא מסכת כלים פרק יג

אליהו רבא מסכת כלים פרק יג

  

משנה א
וזוג של ספרים. קתני וזוג. דלא תימא מה הנך אפילו נשברו לחצאין טמאין לרבנן ולרבי יוסי הסמוך ליד טמא אף של ספרים נמי אפילו נשבר לחצאין. קמ"ל זוג שנחלקו זו מזו אבל נשבר אפי' הסמוך ליד טהור. דלא חזי למלאכה:

מספרת שנחלקה לשנים כו' וחכמים מטהרין. במספרת גדולה שחותכין בה סבכי האילנות כדתניא בתוספתא חותך בה את הסבך. והיא אינה חדה אלא בשלימה חותכת מכח ההידוק שמהדקין זו בזו אבל נחלקה לא חזיא:

משנה ב
קוליגריפון. בשיניה גורפין את הגחלים ובכפה נוטלין את האפר:
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.