אליהו רבא מסכת כלים פרק יא

אליהו רבא מסכת כלים פרק יא

  

משנה ג
העשת. היא חתיכת ברזל חדשה שלא נעשית מהן כלי:

החררה. הוא כשמוציאין אותו מן המחצב הוא כמין חררה:

השחולת. הן החדודין היוצאין מן הכלי קודם שיחליק את הכלי בכלי המחליק והמנסר את החדודין (פייל בל"א):

הקציצות. מה שנקצץ מן הכלי בשעת עשייתו שעשאו כלי גדול וקצץ שפתיו סביביו להקטינו:

משנה ד
קלוסטרא. כהרמב"ם שהיא של עץ ומצופה ברזל טהורה. שכל פשוטי כלי עץ המצופין טהורין. שהציפוי אינו עושה אותה כלי מתכת כרבנן דחגיגה דאמרי לפי שהן מצופין. ומכאן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.