אליהו רבא מסכת כלים פרק ט

אליהו רבא מסכת כלים פרק ט

  

משנה ג
נמצאו באפר מקלה. אמחט וטבעת קאי ולא אשרץ והכא שנמצא למטה מנחשתו של תנור באפר מקלה וטמא המחט שאין לו במה יתלה דאי מקמי דאתא תנור הוה המחט הוה תחת האפר. אבל שרץ טהור אפי' בתוך אפר מקלה אימור חי נפל ועכשיו מת. והכי תניא בתוספתא שרץ שנמצא באפרו של תנור למטה מנחשתו של תנור טהור מפני שיש לו במה יתלה מחט וטבעת שנמצאו באפרו של תנור טמא מפני שאין לו במה יתלה:

משנה ד
ספוג. כתב הר"ש מפני שעשוי להכניס ולהוציא ומתוספתא הוא אבל מתני' קתני טעמא מפני שסוף המשקה לצאת דומיא דחרסי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.