אליהו רבא מסכת כלים פרק טז

אליהו רבא מסכת כלים פרק טז

  

משנה א
והאפיפורין כמ"ש הר"ש בשם בעל הערוך. שבלשון יון קורין לכסא שתחת רגלי המלכים אפיפורין. וזרי הדום רגלי שבמקרא. והיינו דתנן לקמן פכ"ד שהוא טמא מדרס. ולהגאון קשיא אמאי טמא מדרס מיהו הא דאמר בעל הערוך שעושין שתי יתידות של ברזל והעור בינתים וכופלין אותו וכשרוצין לישב פושטין אותו ל"נ דהא מתני' בשל עץ אלא של עץ הוא של שני פרקים על שתי יתידות ומתקפל והיינו דתנן לקמן (שם) שלש פנקסאות שהוא כעין פנקס:

המגיס. לאכילה וקוד לשתיה. והיינו מקודה והן ג"כ של פרקים שהן של הולכי דרכים שיוכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.