אליהו רבא מסכת כלים פרק טו

אליהו רבא מסכת כלים פרק טו

  

משנה ב
וכן המעריך טמא. נראין דברי הרמב"ם שהוא לוח אשר יעריכו עליו הלחם דלהגאון והר"ש קשיא הא פשוטי כלי עץ הוא ואינו מקבל כלום. וטעמא דאריכות וסריד דפשוטי כלי עץ המקבל אינו טמא אא"כ הוא מיוחד לכך כמו שלחן וכיוצא בו. וארוכות וסריד של נחתומין מיוחדין הן לקבול אבל של בעה"ב אינו מיחדן לכך. ובסריד סרוק וכרכום לא מהני משום דצריכי ליה לתשמישין אחרים להכי לא מהני ביה יחוד אלא אי גפפו טמא משום כלי קבול דכלי קבול מ"מ טמא וכי נפרץ מרוח אחת בטיל קבולו וטהור. ובארוכות סירקן וכרכמן מהניא דמיחד להו ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.