אליהו רבא מסכת כלים פרק ו

אליהו רבא מסכת כלים פרק ו

  

משנה א
שלשה פטפוטין. ג' רגלים של חרס עומדין על הארץ:

וחברם בטיט. למטה בארץ אבל למעלה א"צ לחברם כלל וכי חברם למעלה ולא חברם למטה לא מהני דחבור בקרקע בעינן:

ג' מסמרין. של מתכת ולא חברם למטה בארץ בטיט אלא נעוצין בקרקע שיהו יכולין לעמוד:

אע"פ שעשה בראשם כו'. דחבור למעלה לא מהניא וחבור בטיט למטה בארץ בעינן וליכא:

שתי אבנים כירה וחברם בטיט. למטה בארץ. והוא שחבר את שתיהן כדקתני סיפא:

שיעשה שלישית. קסבר ר"י בציר מג' לאו כירה היא:


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.