אליהו רבא מסכת ידים פרק ד

אליהו רבא מסכת ידים פרק ד

  

משנה ב
מפי ע"ב זקנים. גרסינן:

משנה ג
אני לא שניתי מסדר השנים. דכתיב בקרא שנה השלישית וכן הששית מעשר עני אבל בכל שאר השנים מעשר שני:

נעשים מעשר עני. נעשים משמע שאף אם ספק הוא בידינו נעשים מעשר עני והיינו דא"ל ראב"ע הרי אתה כמהנן כו' שאתה אומר משום ספק נעשים מעשר עני ודילמא קבעו בה חכמים מע"ש ונמצאת מפסיד נפשות שקובע אתה את השמים:

משנה ד
א"ל ר"ג כו' לא יבא עמוני ומואבי גם דור עשירי. הא דמייתי נמי סיפא דקרא גם דור עשירי היינו משום דבעמון ומואב כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.