אליהו רבא מסכת ידים פרק ג

אליהו רבא מסכת ידים פרק ג

  

משנה ב
אין שני עושה שני. אבל מודים חכמים שעושה שלישי לפסול את הקדשים והשתא לרבנן אין הפוסל את התרומה מטמא אלא יד אחת ולקדשים. אבל לתרומה אפילו יד אחת אינו מטמא ולר' יהושע דס"ל שני עושה שני מטמא את הידים אפילו הן מאה וכולן שניות לתרומה:

אין דנין ד"ת מד"ס. ור"י סבר דנין ד"ת מד"ס וגמר מכתבי הקודש שהשני עושה שני. וד"ס הוא כל שלא נכתב בפירוש בתורה אע"פ שהוא הלכה למשה מסיני. וחכמים דהכא היינו ר"א. ור"א ור"י אזדו לטעמייהו דטהרות (פ"ח) כדפרישנא התם. והיינו דתנן בנזיר (פ"ו ד') אר"ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.