אליהו רבא מסכת ידים פרק ב

אליהו רבא מסכת ידים פרק ב

  

משנה א
נטל לידו אחת משטיפה אחת ידו טהורה. ור' מאיר מטמא לשני ידיו משטיפה אחת עד שיטול מרביעית הכי גרסינן. כלומר במקום שצריך ליטול רק ידו אחת ונטל מכלי שיש בו רביעית ולא נתן על ידו כל הרביעית אלא שייר הימנו ולא עשה רק שטיפה אחת ידו טהורה ור"מ מטמא אפילו לידו אחת עד שיתן עליו רביעית שלם או שתי שטיפות:

לשני ידיו משטיפה אחת. דברי הכל עד שיטול מרביעית כלומר עד שיטול כל הרביעית שלם או אם שייר הימנו יעשה ב' שטיפות. ומשנה ראשונה ששנה מרביעית נותנין אף לשנים בשתי שטיפות. שלשני ידיו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.