אליהו רבא מסכת ידים פרק א

אליהו רבא מסכת ידים פרק א

  

משנה א
מרביעית נותנין לידים לאחד אף לשנים. אם יש רביעית מים בכלי נותנין אף לשנים ואע"ג דלכל חד בציר ליה מרביעית מ"מ הראשון הואיל ובכלי איכא רביעית מצי שייר ליה מיניה לשני והשני הואיל ואתי משירי טהרה שפיר דמי וכן במחצית לוג כו' אע"ג דליכא רביעית לכל חד:

רבי יוסי אומר כו'. ר"י פליג אשירי טהרה וקסבר רביעית לכל חד בעינן ובתוספתא תנא דלא פליג ר' יוסי אלא לשתי ידיו אבל לידו אחת מודה דשירי טהרה מהני. דתניא רבי יוסי אומר לשתי ידיו צריך שיטול מרביעית לידו אחת אפילו נטל משירי רביעית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.