אליהו רבא מסכת טהרות פרק י

אליהו רבא מסכת טהרות פרק י

  

משנה א
וכי מפני טמאין גרסינן. ר' יוסי אדר"ש מהדר דקא מפליג בין טמאים להם לטהורין להם א"ל ר' יוסי וכי מפני מה טמאים עמי הארץ מפני מה גזור רבנן טומאה על ע"ה אלא שאין ע"ה בקיאין בהיסט ומ"ל טמאים להם מ"ל טהורים להם טמאים להם נמי נהי דממגע יזהרו מהיסט מי יזהרו:

משנה ב
וכן התנוקות שביניהן. התינוקות שבאו אל אביהן לבית הבד והתינוקות טמאים שנשים נדות מחבקות אותם נאמנים הבדדים לומר לא נגענו בהתינוקות כמו שנאמנים בטומאה לפניהם:

יוצאים חוץ לפתח בית הבד. מילתא באנפי נפשי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.