אליהו רבא מסכת טהרות פרק ט

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ט

  

משנה ב
אבל עתיד ליקח. כיון שעתיד ליקח לא ניחא ליה בהנך משקין היוצאין ממנו כלל שצריך להמתין עד שיתרככו גם הזיתים שעתיד ליקח ובתוך כך יתקלקלו אותן הפירות שיתרככו יותר מדאי הלכך לא ניחא ליה כלל בהמשקין שיוצא מהן ולא הוכשרו:

אבל עתיד ללות. גרסי'. ולשון הלואה במה שאינו מחזיר בעין והזיתים ג"כ אין מחזירן בעין:

משנה ד
ישייר קופה אחת. ויתננה לעיני הכהן גרסינן:

משנה ו
אפילו הן רום אמה אינן מוכשרים. גרסינן:

שיפתחם ושימלחם. גרסינן:

...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.