אליהו רבא מסכת טהרות פרק ח

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ח

  

משנה ז
ואין פוסלין את האוכלין. ר"א לטעמיה דאמר גבי ידים אין דנין ק"ו דברי סופרים מד"ת ולא ד"ס מד"ס:

רבי יהושע אומר כו'. רבי יהושע לטעמיה דאמר גבי ידים דנין ק"ו ד"ס מד"ת וד"ס מד"ס. דתנן (ידים פרק ג ב) היד מטמא את חברתה דברי רבי יהושע וחכ"א אין שני עושה שני א"ל והלא כתבי הקודש שניים מטמאין את הידים א"ל אין דנין ד"ת מד"ס ולא ד"ס מד"ת ולא ד"ס מד"ס. וחכמים דהתם היינו ר"א דהכא דסבר אין דנין מד"ס והכי אמר ר"א בנזיר גבי עצם כשעורה (פ"ז ד) אין דנין כאן מק"ו כלומר שאין דנין ק"ו מהלכה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.