אליהו רבא מסכת טהרות פרק ז

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ז

  

משנה א
והחיצונות טמאות. שמא נטלן ע"ה לראותן ונגע באוירן:

א"ר יוסי בד"א במותרות. דחיישינן שמא נטלן ע"ה לראותן:

אבל באגודות הכל טהור. שאינו יכול ע"ה ליטלן הואיל ואגודות הן זה בזה:

המוסר מפתחו לע"ה הבית טהור. ור"ש פליג דתניא בתוספתא רש"א המוסר מפתחו לע"ה הבית טמא:

משנה ב
ער ומצאו ער. טהור שמתיירא ליגע שחושב שבעה"ב משמרו כיון שהניחו ער:

ישן ומצאו ישן. לא חיישינן שמא עמד וחזר וישן הואיל ומצאו כמו שהניחו:

ישן ומצאו ער הב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.