אליהו רבא מסכת טהרות פרק ו

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ו

  

משנה א
רש"א ר"ה מפסקת. כדתניא בתוספתא ר"ש מטהר את הראשונה שהיה ר"ש אומר ר"ה מפסקת למפרע שאינו יכול לומר מת היה ברה"י וחיה בר"ה:

משנה ב
הטמא עומד כו'. דסבר ר' יהושע ספק ר"ה שאמרו טהור לא אמרו אלא כשהטומאה והטהרה עוברין ברה"ר אבל אם א' עומד בין הטמא ובין הטהור הו"ל העובר נמי כאילו הוא ברה"י וספיקו טמא. וכן הטומאה ברה"י וספיקו ברה"ר או איפכא ר"י מטמא הואיל ואחת היא ברה"י וחכמים מטהרין הואיל וא' היא בר"ה:

משנה ה
נכנס לבקעה כו' ר"א מטהר. איצטריך דסד"א מבוי ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.