אליהו רבא מסכת טהרות פרק ה

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ה

  

משנה א
ר"ע מטמא. דכי אמרינן ספק ר"ה טהור הנ"מ דספיקא תלוי ברבים וכי מטמאינן ליה מספק מטמאינן נמי לרבים בהדיה כגון רבים שהלכו אצל הטומאה והספק בכולן אם נגעו וספק שהוא על רבים טהור אבל הכא דליחיד הוא דהוי ספיקא אם נגע ולא לרבים לא שאני לן בין רה"י לר"ה והיינו דר"י מטמא בכולן דס"ל כר"ע ומטהר בשביל שדרך בני אדם להלוך והו"ל הספק לרבים שמא הלכו באותו שביל ואין דרכם ליגע ולא הוי הספק אלא ליחיד זה שנגע ולא לרבים:

משנה ג
אם לא טהר בינתיים הראשונות טהורות. גרסינן. והשניות ישרפו. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.