אליהו רבא מסכת טהרות פרק ד

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ד

  

משנה א
מפתח בין הככרות ככר בין המפתחות גרסינן ברישא מפתח ולא גרסינן לבין בלמ"ד. דס"ל בין טומאה בין טהרה הנזרקת ספיקו טהור כדתניא בתוספתא כל הנתלין וכל הנגררין ספיקן טמא מפני שהן כמונחין וכל הנזרקין ספיקן טהור. והא דקתני הזורק טומאה אפילו זורק טהרה אלא איידי דפתח במפתח בין הככרות דהוא זריקה דטומאה נקט הזורק טומא':

רי"א כו'. ס"ל לא בעינן קביעת מקום אלא לטומאה אבל טהרה אפילו נזרקת טמא. אבל משום דעת לישאל בין לת"ק בין לר"י הואיל ונזרקה ע"י אדם הוה ספק טומאה הבאה בידי אדם שיש בו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.