אליהו רבא מסכת טהרות פרק ג

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ג

  

משנה א
קרשו הרי אלו שניים. ואפילו כביצה מכוון דראשון ראשון שנקרש נוגע באותה טפה שלא נקרש ואוכלין ליטמא עצמן מיטמאין בכל שהן. ומשקין אף לטמא אחרים בכ"ש וטפה אחרונה שנקרשה באחרונה טמאה משום חבור דהוי גוש אחד כדתנן גבי מקרצות נושכות זו בזו בשלהי פ"ק (ז' ח'):

חזרו ונמחו כביצה מכוון טהור. דפרחה טומאה מיניה דיצא מהן תורת אוכל ואין למשקה זה מי שיטמאנו דמכי יצתה טפה ראשונה ליכא כביצה ואוכלין לטמא אחרים צריך כביצה:

משנה ב
השמן תחלה לעולם. ואפילו נקרש עדיין בלחותו הוא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.