אליהו רבא מסכת טהרות פרק ב

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ב

  

משנה א
חוץ לקדרה במקום הנגוב, כצ"ל:

אם יש בו כביצה הכל טמא אין בו הוא טמא והכל טהור כצ"ל. ומהכא שמעינן אוכלי' ליטמא עצמן ומשקים לטמא אחרים בכל שהוא. ואוכלים לטמא אחרים. הוא דצריך כביצה:

משנה ב
רבי אליעזר אומר כו'. תניא בתוספתא א"ל רבי יהושע לר"א היכן מצינו טומאה בתורה שהיא עושה טומאה אחרת כיוצא בה שאתה אומר ראשון עושה ראשון א"ל אף אתה אומר שני עושה שני א"ל מצינו שהשני מטמא את המשקה לעשות תחלה והמשקין מטמא את האוכלין לעשות שני אבל לא מצינו ראשון שהוא עושה ראש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.