אליהו רבא מסכת טבול יום פרק ד

אליהו רבא מסכת טבול יום פרק ד

  


משנה ב
לשה את העיסה. קמ"ל אפילו לכתחלה מותרת ללוש ולא חיישינן שמא תגע בחלה אחר שתקרא לה שם וכן בעריבה:

סליק מסכת טבול יום