אליהו רבא מסכת טבול יום פרק א

אליהו רבא מסכת טבול יום פרק א

  

משנה א
מקרצות כו'. והא דלא חשיב נמי חלות בהדייהו בחד בבא. משום דחלות במכנס ע"מ להפריש הוא דפליגי ב"ה ואמרו אינו חבור אבל מכנס ע"מ שלא להפריש מודו כדקתני סיפא ובמקרצות וככרות אפילו מכנס ע"מ שלא להפריש קא סברי ב"ה דאינו חבור. תדע דקתני סיפא חלות ע"מ שלא להפריש וכל הנך בבי בגוונא דמודו ב"ה ולא קתני נמי מקרצות וככרות ע"מ שלא להפריש בהדייהו מכלל דמקרצו' וככרות אפי' ע"מ שלא להפריש נמי פליגי בית הלל:

משנה ה
השעורה כו' בזמן שאינם קלופים. כו' אם נגע בקליפה אינו חבור ולא נטמאת ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.