אליהו רבא מסכת זבים פרק ג

אליהו רבא מסכת זבים פרק ג

  

משנה א
הרי אלו טמאים מדרס. איידי דמתמוטט אימא כרע הטהור את הזב והו"ל נתלה הזב על הטהור ועל בגדיו ומטמא לבגדים מדרס שעשאן משכב ומושב:

על הכבש. מעלה שעולין בה:

ועל הדלת. שעשויה על פי ארובה שבין בית לעליה והיא שוכבת ומצעת. דומיא דכבש וקורה:

משנה ב
חוץ מן הטוחנים ברחיים של יד. ה"ה של חמור כדתניא בתוספתא פורקים מן החמור או טוענין בזמן כו'. בהא נמי ר"ש מודה דבזמן שמשאם כבד טמאים כדתניא בתוספתא מודה ר"ש בשנים שהיו טוחנים ברחיים של יד או של חמור או טוענין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.