אליהו רבא מסכת זבים פרק ב

אליהו רבא מסכת זבים פרק ב

  

משנה ב
הרהר אף שלא ראה ראה אף שלא הרהר. גרסינן. דגירסא דהרהר עד שלא ראה ראה עד שלא הרהר משמע דתרוייהו בעינן ראה והרהר אלא דלא שאני בין הרהר קודם עד שלא ראה ואח"כ ראה ובין ראה קודם עד שלא הרהר ואח"כ הרהר. וא"כ אמאי חשיב להו לשני דרכים הואיל ותרוייהו בעינן הני תרתי דרכים חדא הוא דהוי אם הרהר באשה וראה אותה אלא דל"ש הרהור קדם ל"ש ראיה קדמה. הלכך גרסינן אף והיינו דחשיב להו לשני דרכים הרהר לחודיה אף שלא ראה או ראה לחוד אף שלא הרהר:

ר"ע אומר אפילו אכל כל מאכל. ולתנא קמא במאכל המב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.