אליהו רבא מסכת אהלות פרק י

אליהו רבא מסכת אהלות פרק י

  

משנה ג
רי"א הבית טמא וכנגד הטומאה טהור. וביש בארובה פ"ט דרישא לא פליג ר"י דהתם הואיל ומקצתה דבבית נמי יצאה דרך פ"ט דאילו היה שם למעלה אהל היתה יוצאת הטומאה דרך פותח טפח ומביאה למעלה על כל מה שבאהל. הלכך מקצתה דבבית כאילו היתה מונחת נמי כנגד ארובה וטמא כל שכנגד המקצת כאילו היה כנגד כל הזית. אבל הכא דליכא פ"ט ואין מקצתה דבבית יוצאה דרך שם כלל קסבר ר"י דלא שדינן לה אכנגד ארובה כלל וטהור כנגד הטומאה דכנגד מקצת הזית הוא:

משנה ד
נתן דבר שהוא מקבל טומאה בין מלמעלן בין מלמטן. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.