אליהו רבא מסכת אהלות פרק יח

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יח

  

משנה ב
נטעת כל נטע. דמשום אהל ליכא למיחש דאינו מטמא באהל ואינה נזרעת זרע הנעקר משום עצם כשעורה דלמא בהדי דקא עקיר לזרע אתי לאתויי עצם כשעורה בהדי':

משנה ג
שדה שאבד כו' נזרעת כל זרע. ואפילו הנעקר דליכא למיחש לאתויי עצם כשעורה:

ואינה נטעת כל נטע. משום דטמא באהל ודלמא הקבר תחת האילן ואילן מאהיל על הקבר ועל האדם הבא להשדה:

משנה ד
שדה כוכין. גרסינן בכ"ף והוא השדה שמניחין שם המת לשעה עד שיקחוהו משם ויוליכוהו למקום הקברות. והכי תניא בתוספתא (ספי"ז) ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.