אליהו רבא מסכת אהלות פרק יז

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יז

  

משנה ג
וכן עובד כוכבים שחרש בין שלו בין של ישראל אינו עושה בית הפרס שאין בית הפרס לכותיים ואם חרש את שלו אין בה"פ לכותיים ואם חרש של ישראל הרי חורש שאינו שלו. וכותיים היינו עובדי כוכבים ומזלות וכן בכ"מ קורא לעובדי כוכבים כותיים:

משנה ה
ואם לאו עליה טמאה. ורבי יוסי פליג דתניא בתוספתא רבי יוסי אומר אע"פ שאין פתחה של עלייה מכוון כנגד של בית עליה טהורה:

עפר בית הפרס ועפר חוצה לארץ. ורבי יהודה פליג בעפר בית הפרס דתניא בתוספתא א"ר יהודה לא נחלקו ר"א וחכמים על עפר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.