אליהו רבא מסכת אהלות פרק יב

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יב

  

משנה א
נסר שהוא נתון ע"פ תנור חדש. דלאו כלי הוא חוצץ הנסר. וכ"ת ליהוי ככלי אדמה דנעשה אהלין לטמא ולא לטהר. לא דמי התם כלי. אבל תנור קודם שהוסק לא הוי כלל כלי הואיל ופתוח מלמעלה ולמטה. וחוצץ כמו נסרים:

ובישן טמא. דכלי הוא אינו חוצץ:

וריב"נ מטהר. קסבר תנור ישן נמי אע"ג דאטמויי קמטמא גזירת הכתוב הוא דליטמא אבל כלי לא הויא. ולענין חציצה בכלי תליא מלתא ולא בדבר המקבל טומאה דהא כלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה אע"ג דטהורים נינהו אי סמיך עליה נעשו אהלין לטמא ולא לטהר משום ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.