אליהו רבא מסכת אהלות פרק טז

אליהו רבא מסכת אהלות פרק טז

  

משנה ב
כיצד כוש כו' כחצי זית כו'. אע"ג דאתי לפרושי כיצד מביא על עצמו בכ"ש ולא הול"ל אלא כזית מתחתיו מ"מ אגב אורחא קמ"ל נמי אפילו כחצי זית מתחתיו וכחצי זית מע"ג מצטרף לטמא הכלים:

התלוליות. פירש בתוספתא ר"פ ט"ז ואיזו תלולית עפר שעל גבי בקוע המאהיל על מקצתה טמא ואצ"ל כנגד כולה עפרה טמא משום עפר תלולית חתר ממנה עפר וסמכו לה אין בו משום עפר תלולית [התלולית] שהיתה טמאה ונטהרה ה"ז טהורה ואינו חושש שמא נטמאת:

הקרובות אחד חדשות ואחד ישנות טמאות. פירש בתוספתא מפני שהנשים ק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.