אליהו רבא מסכת אהלות פרק טו

אליהו רבא מסכת אהלות פרק טו

  

משנה א
קפולין. אסגוס הואיל ומקבל טומאה לא ממעטי התחתונים לאהל ואמרינן כמאן דליתנהו דמי והעליון מביא את הטומאה. אבל כופת דלא מקבל טומאה קא ממעטי התחתונות לאהל ולא מביא העליונה את הטומאה. ולישנא דקפולין בקו"ף נמי משמע אסגוס אי נמי אפי' תימא אכופת ובכופת דמקבל טומאה כגון דחקק בה בית קבול כדתנן (כלים פכ"ב ט') כופת שסירקו וכרכמו ועשאו פנים ר"ע מטמא וחכמים מטהרין עד שיחוק בו:

ה"ג קפולין זו ע"ג זו שתהא העליונה גבוה מן הארץ פ"ט טבליות של עץ זו ע"ג זו שתהא העליונה גבוה מן הארץ פ"ט. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.