אליהו רבא מסכת אהלות פרק ז

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ז

  

משנה א
כותל שונית טומאה בוקעת כו'. בפרק בתרא דמכילתין תנן איזהו שונית מקום שהיה עולה בזעפו. והכא ה"פ מקום שהים עולה בזעפו וזעפי הים מעלין על שפתו שירטון וחול הרבה עד שהחול והשירטון גבוה ככותל ועשהו להאי שירטון כותל לביתו והיינו כותל שונית ואם טומאה שם באותו שירטון אע"פ שיש במקום הטומאה טע"ט על רום טפח אינו מטמא סביביו אלא בוקעת ועולה. משום דקרקע עולם הוא וכל קרקע עולם אינו מטמא סביביו דאי לא תימא הכי אין לך מקום טהרה בעולם שהרי טמאה כל הארץ מקבר אחד שבה מפני שהוא קבר סתום ומטמא כל סבי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.