אליהו רבא מסכת אהלות פרק ה

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ה

  

משנה א
תנור שהוא עומד כו' ועינו קמורה לחוץ. שעין התנור מכוסה בנסר ואילו לא היתה מכוסה היתה הטומאה נכנסת דרך העין עכשיו שמכוסה העין התנור והעין ניצולין ומצילין עם דפנות אהלים שעומד בתוך הבית. בש"א הכל טמא אפי' הבית דגזרינן עומד בתוך הבית אטו עומד בחוץ דליכא דפנות אהלים וטומאה בוקעת דרך הנסר לעין הקמור בו ומביא טומאה לתנור הכא נמי אע"ג דאיכא דפנות אהלים גזרי' ומביא הטומאה דרך העין לתנור ומתנור לבית ובה"א התנור דטמא בעומד בחוץ ה"נ טמא משום גזירה דהתם והבית טהור דאבית ליכא למיגזר. רע"א אף ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.