אליהו רבא מסכת אהלות פרק ב

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ב

  

משנה א
כ"ד דברים מטמאין במת. י"ג מהן מטמאין במגע ובמשא ובאהל. שנים מהן מטמאים במשא ובאהל ואין מטמאין במגע. שבעה מטמאין במגע ובמשא ואין מטמאין באהל. שנים מטמאין במגע ובאהל ואין מטמאין במשא. וכולהו תנינא י"ג תנן ברישא כל הנך דחשיב דמטמא באהל בהדי רביעית דם ורביעית דם תבוסה לבד ממלא תרוד רקב ומלא תרוד רקב ועוד עפר קברות הן שנים שמטמאין במשא ובאהל ולא במגע דלא חבור נינהו למגע כדתנן אינו חבור לטומאה. ושבעה תנן אלו מטמאין במגע ובמשא ואינו מטמא באהל וקחשיב להו. וגולל ודופק הן שנים שמטמאין במ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.