אלו ואלו

אלו ואלו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2075 מקורות עבור אלו ואלו. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא בתרא פרק ט

 יורשי הבעל אומרים האשה מתה ראשונה ואחר כך מת הבעל יורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואחר כך מתה האשה בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל נכסים הנכנסים והיוצאין עמה בחזקת יורשי האב:משנה י[*] נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן אמר לו בן עזאי על החלוקין אנו מצטערין אלא שבאת לחלק עלינו את השוין:

2

משנה מסכת בבא קמא פרק ז

 תשלומי ארבעה וחמשה גנב וטבח לרפואה או לכלבים השוחט ונמצא טרפה השוחט חולין בעזרה משלם תשלומי ארבעה וחמשה רבי שמעון פוטר בשני אלו:משנה ג[*] גנב על פי שנים וטבח ומכר על פיהם ונמצאו זוממין משלמין הכל גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי שנים אחרים אלו ואלו נמצאו זוממין הראשונים משלמין תשלומי כפל והאחרונים משלמין תשלומי שלשה נמצאו אחרונים זוממין הוא משלם תשלומי כפל והן משלמין תשלומי שלשה אחד מן האחרונים זומם בטלה עדות שניה אחד מן הראשונים זומם בטלה כל העדות שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה:משנה ד[*] גנב על פי שנים וטבח ומכר על

3

משנה מסכת ברכות פרק ג

 משנה מסכת ברכות פרק גמשנה א[*] מי שמתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע מן התפלה ומן התפילין נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן את שלפני המטה ואת שלאחר המטה את שלמטה צורך בהן פטורין ואת שאין למטה צורך בהן חייבין אלו ואלו פטורים מן התפלה:משנה ב[*] קברו את המת חזרו אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו ואם לאו לא יתחילו העומדים בשורה הפנימים פטורים והחיצונים חייבין:משנה ג[*] נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון:משנה ד[*] בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה ועל המזון מברך

4

משנה מסכת זבחים פרק ה

 מזבח החיצון אם לא נתן לא עכב:משנה ב[*] פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים שחיטתן בצפון וקבול דמן בכלי שרת בצפון ודמן טעון הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב מתנה אחת מהן מעכבת שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון אם לא נתן לא עכב אלו ואלו נשרפין בבית הדשן:משנה ג[*] חטאות הצבור והיחיד אלו הן חטאות הצבור שעירי ראשי חדשים ושל מועדות שחיטתן בצפון וקבול דמן בכלי שרת בצפון ודמן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנות כיצד עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית מערבית דרומית שירי הדם היה שופך

5

משנה מסכת זבחים פרק יב

 פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים בזמן שהם נשרפין כמצותן נשרפין בבית הדשן ומטמאין בגדים ואם אינן נשרפין כמצותן נשרפין בבית הבירה ואינן מטמאין בגדים:משנה ו[*] היו סובלין אותם במוטות יצאו הראשונים חוץ לחומת העזרה והאחרונים לא יצאו הראשונים מטמאין בגדים והאחרונים אינן מטמאין בגדים עד שיצאו יצאו אלו ואלו אלו ואלו מטמאין בגדים רבי שמעון אומר אלו ואלו אינן מטמאין בגדים עד שיצת האור ברובן ניתך הבשר אין השורף מטמא בגדים:

6

משנה מסכת טבול יום פרק ב

 משנה מסכת טבול יום פרק במשנה א[*] משקה טבול יום כמשקין שהוא נוגע בהן אלו ואלו אינן מטמאין ושאר כל הטמאין בין קלין בין חמורין המשקה היוצאים מהן כמשקין שהוא נוגע בהן אלו ואלו תחלה חוץ מן המשקה שהוא אב הטומאה:משנה ב[*] קדרה שהיא מלאה משקים ונגע בה טבול יום אם היה משקה תרומה המשקין פסולין והקדרה טהורה ואם היה משקה חולין הכל טהור ואם היו ידיו מסואבות הכל טמא זה חומר בידים מבטבול יום וחומר בטבול יום מבידים שספק ט"י פוסל את התרומה והידים ספקן טהור:משנה ג[*] המקפה של תרומה והשום והשמן של חולין שנגע טבול

7

משנה מסכת טבול יום פרק ג

 תרומה טהור היה אוכל זיתים פצועים ותמרים רטובות כל שהוא רוצה למוץ את גרעינתו ונפל על בגדיו ועל ככר של תרומה טמא היה אוכל זיתים נגובין ותמרים יבשות כל שאינו רוצה למוץ את גרעינתו ונפל על בגדיו ועל ככר של תרומה טהור אחד טהור ואחד טבול יום כאלו ר"מ אומר אלו ואלו טמאין בטבול יום שמשקין של טמא מכשירין לרצונו ושלא לרצונו וחכ"א אין טבול יום טמא:

8

משנה מסכת טהרות פרק ה

 משניהם נגעתי ר"ע מטמא וחכמים מטהרים ר' יוסי מטמא בכולן ומטהר בשביל שדרך בני אדם להלוך ואין דרכם ליגע:משנה ג[*] שני שבילים אחד טמא ואחד טהור הלך באחד מהם ועשה טהרות ונאכלו הזה ושנה וטבל וטהר והלך בשני ועשה טהרות הרי אלו טהורות אם קיימות הראשונות אלו ואלו תלויות אם לא טהר בינתיים הראשונות תלויות והשניות ישרפו:משנה ד[*] השרץ והצפרדע ברשות הרבים נגע באחד מהם ועשה טהרות ונאכלו טבל נגע בשני ועשה טהרות הרי אלו טהורות אם קיימות הראשונות אלו ואלו תלויות אם לא טבל בינתים הראשונות תלויות והשניות ישרפו:משנה ה[*] שני שבילין אחד טמא ואחד טהור

9

משנה מסכת יומא פרק ב

 משנה ז[*] פר קרב בעשרים וארבעה הראש והרגל הראש באחד והרגל בשנים העוקץ והרגל העוקץ בשנים והרגל בשנים החזה והגרה החזה באחד והגרה בשלשה שתי ידים בשנים שתי דפנות בשנים הקרבים והסלת והיין בשלשה שלשה במה דברים אמורים בקרבנות צבור אבל בקרבן יחיד אם רצה להקריב מקריב הפשטן ונתוחן של אלו ואלו שוין:

10

משנה מסכת יומא פרק ה

 אומר במקומו היה עומד ומחטא ועל כולן היה נותן מלמטה למעלה חוץ מזו שהיתה לפניו שעליה היה נותן מלמעלה למטה:משנה ו[*] הזה על טהרו של מזבח שבע פעמים ושירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון ושל מזבח החיצון היה שופך על יסוד דרומי אלו ואלו מתערבין באמה ויוצאין לנחל קדרון ונמכרין לגננין לזבל ומועלין בהן:משנה ז[*] כל מעשה יום הכפורים האמור על הסדר אם הקדים מעשה לחברו לא עשה כלום הקדים דם השעיר לדם הפר יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר ואם עד שלא גמר את המתנות שבפנים נשפך הדם יביא דם אחר ויחזור

1234567891011121314151617181920