אכילה

אכילה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 17995 מקורות עבור אכילה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת זבחים פרק ב

 זית למחר וכחצי זית בחוץ פסול ואין בו כרת אמר רבי יהודה זה הכלל אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום פגול וחייבים עליו כרת ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן פסול ואין בו כרת וחכמים אומרים זה וזה פסול ואין בו כרת לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר שאין אכילה והקטרה מצטרפין:

2

משנה מסכת זבחים פרק ג

 בחוץ בפנים אם יש דם הנפש יחזור הכשר ויקבל:משנה ג[*] השוחט את הזבח לאכול דבר שאין דרכו לאכול ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר כשר רבי אליעזר פוסל לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר פחות מכזית כשר לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר שאין אכילה והקטרה מצטרפין:משנה ד[*] השוחט את הזבח לאכול כזית מן העור מן הרוטב מן הקיפה מן האלל מן העצמות מן הגידים מן הטלפים מן הקרנים חוץ לזמנו או חוץ למקומו כשר ואין חייבים עליהם משום פגול ונותר וטמא:משנה ה[*] השוחט את המוקדשין לאכול שליל או שליא בחוץ לא פיגל המולק תורין

3

משנה מסכת זבחים פרק ו

 זית למחר וכחצי זית בחוץ פסול ואין בו כרת אמר רבי יהודה זה הכלל אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום פגול וחייבין עליו כרת ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן פסול ואין בו כרת וחכמים אומרים זה וזה פסול ואין בו כרת לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר שאין אכילה והקטרה מצטרפין:

4

משנה מסכת זבחים פרק יא

 ושוטפו במקום קדוש:משנה ז[*] אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכו רותח אחד קדשי קדשים ואחד קדשים קלים טעונין מריקה ושטיפה רבי שמעון אומר קדשים קלים אינן טעונין מריקה ושטיפה רבי טרפון אומר אם בשל בו מתחלת הרגל יבשל בו את כל הרגל וחכמים אומרים עד זמן אכילה מריקה ושטיפה מריקה כמריקת הכוס ושטיפה כשטיפת הכוס מריקה בחמין ושטיפה בצונן והשפוד והאסכלה מגעילן בחמין:משנה ח[*] בישל בו קדשים וחולין או קדשי קדשים וקדשים קלים אם יש בהן בנותן טעם הרי הקלים נאכלין כחמורין ואינן טעונין מריקה ושטיפה ואינם פוסלין במגע רקיק שנגע ברקיק וחתיכה בחתיכה לא כל הרקיק ולא

5

משנה מסכת כריתות פרק ג

 אכלן קליות דברי רבי מאיר וחכמים אומרים עד שישהה מתחלה ועד סוף כדי אכילת פרס אכל אוכלין טמאין ושתה משקין טמאין שתה רביעית יין ונכנס למקדש ושהה כדי אכילת פרס רבי אליעזר אומר אם הפסיק בה או שנתן לתוכו מים כל שהוא פטור:משנה ד[*] יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד טמא שאכל את החלב והיה נותר מן מוקדשים וביום הכפורים רבי מאיר אומר אם היתה שבת והוציאו בפיו חייב אמרו לו אינו מן השם:משנה ה[*] יש בא ביאה אחת וחייב עליה שש חטאות הבא על בתו חייב עליה משום בתו ואחותו ואשת אחיו ואשת

6

משנה מסכת מנחות פרק א

 זית למחר וכחצי זית בחוץ פסול ואין בו כרת אמר רבי יהודה זה הכלל אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום פגול וחייבים עליו כרת ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן פסול ואין בו כרת וחכמים אומרים זה וזה פסול ואין בו כרת לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר שאין אכילה והקטרה מצטרפין:

7

משנה מסכת מנחות פרק ג

 משנה מסכת מנחות פרק גמשנה א[*] הקומץ את המנחה לאכול דבר שאין דרכו לאכול להקטיר דבר שאין דרכו להקטיר כשר רבי אליעזר פוסל לאכול דבר שדרכו לאכול להקטיר דבר שדרכו להקטיר פחות מכזית כשר לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר שאין אכילה והקטרה מצטרפין:משנה ב[*] לא יצק לא בלל לא פתת לא מלח לא הניף לא הגיש או שפתתן פתים מרובות ולא משחן כשרות נתערב קומצה בקומץ חברתה במנחת כהנים במנחת כהן המשיח במנחת נסכין כשרה רבי יהודה אומר במנחת כהן המשיח ובמנחת נסכין פסולה שזו בלילתה עבה וזו בלילתה רכה והן בולעות זו מזו:משנה ג

8

משנה מסכת נדרים פרק ח

 נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו ואמר קונם אשתי נהנית לי לעולם הרי אלו מותרות להנות לו שלא נתכוון זה אלא לשום אישות היה מסרב בחבירו שיאכל אצלו אמר קונם לביתך שאיני נכנס טיפת צונן שאיני טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות ממנו צונן שלא נתכוון זה אלא לשום אכילה ושתיה:

9

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ב

 פיגול וחייבין עליו כרת הקדים מחשבת מקום למחשבת הזמן פסול ואין בו כרת: הלכה יגהשוחט את הזבח לאכול מבשרו כחצי זית בחוץ להקטיר מאימוריו כחצי זית בחוץ לאכול מבשרו כחצי זית למחר להקטיר מאימוריו כחצי זית למחר כשר שאין הקטרה ואכילה מצטרפין זה עם זה אבל אכילה ואכילה הקטרה והקטרה מצטרפין זה עם זה כיצד השוחט את הזבח לאכול מבשרו כזית בחוץ וכזית למחר להקטיר מאימוריו כזית בחוץ וכזית למחר פסול ואין בו כרת מפני שאכילה ואכילה הקטרה והקטרה מצטרפין זה עם זה: הלכה ידהשוחט את הזבח על מנת לאכל מבשרו כחצי זית למחר ובשעת זריקה חישב עוד

10

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק י

 שלמים של אמש קודמין לחטאת ואשם של יום ר' שמעון אומר חטאת ואשם של יום קודמין לשל אמש וכולן רשאין כהנים לשנות באכילתן מנחות ללותתן ולהוציא שמנן ולתת לתוכן תבלי חולין תבלי תרומה דברי ר' שמעון ר' מאיר אומר תבלי חולין ולא תבלי תרומה שלא יביאו לידי פסול ולידי מיעוט אכילה יין כיוצא בו: הלכה חאין מבשלין חטאת ואשם עם מורם מתודה ואיל נזיר עם הבכור עם המורם משל שלמים מפני שממעט את אכילתן וזמן אכילתן ולא שלמים של אמש עם חטאת ואשם של יום מפני שממעט את אכילתן ומקום אכילתן וזמן אכילתן אבל חטאת ואשם מתבשלין זה עם

1234567891011121314151617181920