אישות

אישות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12679 מקורות עבור אישות. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 עמה להקרא בשם הראשון ואל אלהיה לעבוד ע"ז. רבי רחומאי ורבי קיסמי בן גירי הוו שכיחי בהדי הדדי באונו משבת לשבת יומא חד הוו יתבי ורבי רחומאי הוה יתיב ודרש ועמא יתבי קמיה. פתח ואמר על כן באורים כבדו ה'. [ישעי' כד] מאי באורים אלו אורים ותומים. ד"א באורים בשתי אישות שהם בציון ובירושלים דכתיב [שם לא] נאם ה' אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלם. ואין בני אדם יודעין בהם. בציון ובירושלם לבד סלקא דעתך. אלא כמו דציון וירושלים דא עם דא הכא נמי אלין דא עם דא והם כעין זכר ונקבה והוא אש של זכר חלוש ושל נקבה

42

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת חיי שרה מאמר חויא דרקיעא

 מלעילא ואתקדש. ואי איהו אתער, בסטרא דמסאבא, הכי אמשיך עליה רוח מסאבא, ואסתאב. דהא אתמר, על מה דתנינן, אתי בר נש לאסתאבא, מסאבין ליה.[אות עו] בגין כך ההוא רשע דבלעם, בגין לאמשכא עליה רוח מסאבא, מההוא נחש עלאה, הוה אסתאב בכל ליליא באתניה, והוה עביד עמה עובדי אישות, בגין לאסתאבא, ולאמשכא עליה רוח מסאבא, וכדין עביד חרשוי ועובדוי.[אות עז] ושירותא דעובדוי הוי, נטיל נחש, מאינון חויין, וקטיר ליה קמיה, ובזע (דף קכ"ו ע"א) רישיה, ואפיק לישניה ונטיל עשבין ידיען, ואוקיד כלא, ועביד מניה קטרתא חדא, לבתר נטיל רישא דההוא חויא, ובזע ליה לארבע סטרין, ועביד מניה קטרתא אחרא.

43

זוהר חדש מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר שלש משמרות הוי הלילה

 ידעו שבעה. ראשונה, חמור נוער. הה"ד, לא תחרש בשור ובחמר יחדו.[אות מד] ועל דא בלעם בזה החמור ובאשתו, היה מתנבא. הה"ד, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אבל באוה"ע קם. וכי מטונף מן הטנופת, אתה מזכיר עם הטהור. אלא משה בטהרה. ובלעם בטומאה. וע"ז היה עושה מעשה אישות עם האתון.

44

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר אור לו בציון ותנור לו בירושלים

 זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר אור לו בציון ותנור לו בירושלים[אות קפה] ד"א. באורים: בשתי אישות, שהם בציון ובירושלים. דכתיב, נאם ה' אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלם. ואין בני אדם יודעים בהם.[אות קפו] בציון ובירושלים לבד סלקא דעתך. אלא, כמו דציון וירושלים דא עם דא, הכא נמי אלין דא עם דא, והם כעין זכר ונקבה. והוא אש של זכר, חלוש. ושל נקבה, חזק. זה אצל ציון, וזה אצל ירושלים.[אות קפז] ואין לך אדם בעולם, שאין לו שתי אישות אלו, והם נקראים יצה"ר ויצה"ט. והקב"ה נתנם לבני אדם, כדי לנחותם בהם. והכתוב אמר, על כן

45

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר חויא דרקיעא

 בצד הטומאה, כן הוא ממשיך עליו רוח הטומאה ונטמא. וזה אמרו, על מה שלמדנו, הבא לטמא מטמאים אותו.[אות עו] בגין כך וכו': משום זה, רשע ההוא, בלעם, בשביל להמשיך על עצמו רוח הטומאה מנחש ההוא העליון, היה מטמא את עצמו בכל לילה באתונו, והיה עושה עמה מעשה אישות, בשביל להטמא, ולהמשיך עליו רוח הטומאה, ואחרי זה עשה כשפיו ומעשיו.[אות עז] ושירותא דעובדוי וכו': ותחילת מעשיו היו, לקח נחש מתוך הנחשים, וקשר אותו לפניו, ובקע את ראשו, והוציא את לשונו. ולקח עשבים ידועים ושרף כולם, ועשה מהם קטרת אחת, ואחר כך לקח הראש של אותו הנחש, ובקע אותו לארבע

46

פירוש הסולם לזוהר חדש - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר שלש משמרות הוי הלילה

 בנות הב הב, דהיינו הכלבים הצועקים כמו הב הב. והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה. במשמרת ראשונה, חמור נוער. ז"ש, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. שהם רומזים על ב' הקליפות הנקראים שור וחמור.[אות מד] ועל דא בלעם וכו': וע"כ בלעם בחמור הזה ובאשתו, שהיה עושה עמה מעשה אישות, היה מתנבא. ז"ש, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אבל באומות העולם קם. שואל, וכי מטונף מן הטנופת אתה מזכיר עם הטהור. ומשיב, אלא משה בטהרה. ובלעם בטומאה, ועל זה, כדי להרבות טומאה, היה עושה מעשה אישות עם האתון.

47

ספר הלכות גדולות סימן כט - הלכות עריות

 והוליד ממנה בת, ואפילו בא על אחת מחייבי כריתות והוליד ממנה בת דהויא לה ממזרת, אחותו היא וחייב עליה כרת. אבל בא אביו על שפחה או על גויה והוליד בת לאו אחותו היא ולאו מיחייב עלה דכתיב (ויקרא יח, יא) ערות בת אשת אביך וגו' פרט לשפחה ולנכרית שאין לאביך אישות בהן. בגמרא דכיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו, (יבמות כב ב) לרבי יוסי ברבי יהודה כדאית ליה לרבנן כדאית להו.(שם צו א) אנס אשה מותר לישא בתה ואפילו בחיי אמה דאוריתא, אבל מדרבנן בחיי אמה אסור לאחר מיתתה מותר.אחות אשה לא שנא כי איתא לאחותה תותיה ולא

48

ספר הלכות גדולות סימן לא - הלכות יבום וחליצה

 והא קשיא מתניתין אמן שלא שטיתי שומרת יבם וכנוסה, אמרי ההיא רבי עקיבא היא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, ולית הילכתא כוותיה, אלא שומרת יבם שזינתה מותרת ליבמה, אלמא פנויה היא ושריא ליבמה, דהא אמרינן (יבמות סא ב) לית הילכתא כר' אליעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה שלא לשום אישות עשאה זונה.[פסק] ואילו איתתא דגרשה גברא ואינסיבה לאחרינא ומית אי נמי גרשה, ואהדרה גברא קמא ואוליד מינה ברתא, ההיא בתרא שריא לכהן, (שם יא ב) דכתיב (דברים כד, ד) לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה וגו', מאי היא, היא תועבה ואין בניה תועבה.וצרת חלוצה שריא לכהן, דתנן (

49

ספר הלכות גדולות סימן לב - הלכות מיאון

 בת שתים עשרה שנה וששה חדשים ויום אחד, והוא דאייתית שתי שערות. מכאן והילך בוגרת היא דאמר שמואל (כתובות לט א) אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים בלבד.[עמוד שמ] תניא (קידושין יח א) מוכר אדם את בתו לאישות ושונה, לשפחות ושונה, לאישות אחר שפחות ולא לשפחות אחר אישות, רבי שמעון אומר כשם שאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות כך אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר שפחות.ואי הויא בת עשירים ולא אייתי שתי שערות לא חולצת ולא מתייבמת, דתנן (נדה מז ב) בת עשרים שנה שלא הביאה שתי שערות יביאו ראייה שהיא בת עשרים והיא

50

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ד

 ג) ב"ב שם [רמב"ם שם].ד) יבמות דל"ו ע"ב מימרא דרבא [יעוי' לעיל שער ב' דרך א' מש"כ שם].ה) ב"ב ר"פ מי שמת [מחלוקת חכמים ואדמון ואר"ג רואה אני את דברי אדמון ופירשב"ם והכי הלכתא כאדמון כו' ע"ש ורבינו פסק כת"ק וכן הרי"ף ורמב"ם הל' אישות פי"ט הי"ז וטור אבה"ע סי' קי"ב ואף דר"ג אמר רואה אני את דברי אדמון יעו"ש ברא"ש].ו) שם דף ק"מ ע"א [ובתו' ד"ה יתומים].ז) ב"ב דף קל"ז ע"א.ח) [כן היא גם גירסת הרי"ף והרא"ש אבל בגמר' איתא רק אר"י הלכה כרשב"ג].ט) ב"ב שם.י) ב"ב קכ"ה ב' [רבינו גריס אמר

1234567891011121314151617181920