אישות

אישות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12679 מקורות עבור אישות. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

משנת רבי אליעזר פרשה יז

 כך, תהת וחזרה בה. אמרו עליו על [ר'] כהנא, שתבעתו מטרונה אחת, ועלה לגג ונפל. ובא אליהו ז"ל, וקיבלו, ולא נזק.ומפני מה החמירה תורה בזנות כל כך. לפי שכל עבירות שבתורה יכולין ליעשות ביחיד, אבל בזנות אינה נעשית אלא בשנים לעולם. ר' עקיבה אומ', איש ואשה, שתי אישות ביניהן, זכו, שכינה עמהן, לא זכו, אש אוכלתן, ונסתלקה שכינה מביניהן. ד"א למה החמירה תורה בזנות. לפי שכל עבירות שבתורה אחד נהנה ואחד מצטער, כגון שפיכות דם, וגזילות, וחבילות, ועונשין. אבל כאן שניהן נהנין ושניהן מרגילין זה את זה. לפיכך שניהן בכרת. ד"א למה החמירה תורה בזנות. לפי שכל עבירות שבתורה

22

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא פרק ל

 כאילו רימו דעת של מעלה: וגם יכולתי. הייתי יכולה לה להודיע לו ליעקב כי כן הם עושים, אבל לא רציתי לבזות את אחותי:סימן טט) ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אותה ליעקב לאשה. לאשה ולא לפילגש, אלא שחררה אותה ודרך אישות לקחה:סימן יי) ותלד זלפה שפחת לאה. בכולן כתוב ותהר, וכאן כתוב ותלד, לפי שהיתה בחורה ילדה ולא נכרה בעוברה:סימן יאיא) ותאמר לאה בא גד. בגד כתיב, בא גדא דבייתא, שמור לשון ארמית גדא: בגד. ב' שני בנים של זלפה, ג"ד שבעה בנים נולדו ללאה עם דינה והכל תשעה, מנין

23

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת אחרי מות

 יא] ערות בת אשת אביך מולדת אביך. מה בא ללמדנו אם על אחותו בת אביו שלא בת אמו או בת אמו שלא בת אביו הרי כבר נאמר ערות אחותך בת אביך או בת אמך אלא זו היא בת אשת אביו מאביו שהיא בת אמו מאביו ומהו אשת אביך שיש לה אישות ממנו לכך נאמר אחותך היא שהיא אחותך ממש ללמדך שאין מזהירים מדין ק"ו לומר אם על אחותו בת אביו שלא בת אמו בת אמו שלא בת אביו חייב בת אמו ובת אביו לא כ"ש. אלא לומר שאין מזהירין מן הדין. ולכך הפריד בין האחיות ללמדך כשם שאין בתו נלמדת

24

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת קדושים

 בים יהא חייב ת"ל לנפש. לא אמרתי אלא סריטה על מת. לנפש. על כל מת ומת. וכתבת קעקע. עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכחול ובכל דבר שהוא רושם. אני ה'. אמר רבי שמעון אינו חייב עד שיכתוב את השם. אל תחלל את בתך להזנותה. זה המוסר את בתו פנויה שלא לשם אישות. וכן המוסרת עצמה שלא לשום אישות. ולא תזנה הארץ. שמלמדין זנות לעולם. ומלאה הארץ זמה. אין מעשה יחידי כלום אלא על שמחטיאין את הרבים כגון ירבעם בן נבט. ר' אליעזר בן יעקב אומר מתוך שהוא בא על נשים הרבה ואין ידוע על איזה מהן בא מלאה הארץ זמה. וכן

25

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת תצא

 ואת אמה. רבי אליעזר אומר אביה ממש רבי עקיבא אומר עבודה זרה כענין שנאמר (ירמיה ב) אומרים לעץ אבי אתה. ירח ימים. שלשים. ואחר כן תבוא אליה. מלמד שקודם לכן לא היה לו רשות בה. ובעלתה. שתהא נקנית לו כאשת איש שהיא בעולת בעל. והיתה לך לאשה. לנהוג בה מנהג אישות. (שמות כא) שארה כסותה ועונתה לא יגרע:והיה אם לא חפצת בה ושלחתה. הרשות בידו להוציאה ולקיימה. ושלחתה לנפשה. בגט ואין צריך להעניקה. ומכור לא תמכרנה בכסף. אין לי אלא כסף שוה כסף מניין ת"ל ומכור לא תמכרנה. לא תתעמר בה. הואיל ואינו מקיימה בדרך אישות אסור להשתמש בה.

26

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויצא פרק ל

 רות ד טז): ואבנה גם אנכי ממנה. שיהיו הבנים נקראים בשמי, גם לשון רבותא, כלומר ממה שאני עושה לה אהיה זוכה ונפקדת, כדרך שנפקדה שרה ע"י הגר:סימן דד) ותתן לו. שיחררה, ותתן לו את בלהה שהיתה שפחתה, לאשה ולא פלגש: ויבא אליה יעקב. בכדרך אישות:סימן הה) ותהר בלהה ותלד [ליעקב] בן. מתייחס אחר יעקב כשאר שבטים:סימן וו) ותאמר רחל דנני אלהים. בין דנני שהוא דגוש, ובין שהוא רפה, אין הפרש ביניהם. דנני וחייבני, דכתיב ורחל עקרה (בראשית כט לא), דנני וזיכני, ויתן לי בן שהוא קרוי על ידי ואני גרמתי לו לבוא לעולם: על

27

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישלח פרק לד

 הרי לדינה ז' שנים, וזה המעשה היה בסוף שמנה עשר חדש, שעשה יעקב בסוכות, הרי לדינה שמונה שנה וחצי, היא שנת צ"ט ליעקב, וסוף שנה זו הגיע יעקב לקרית ארבע אל יצחק אביו: לאשה. לימד שנתחרט על מה שפרץ גדר ובא אליה בזנות ומעתה אינו רוצה לבוא עליה אלא דרך אישות:סימן הה) ויעקב שמע. שהכל מרננין על שכם שפרץ גדירן של ראשונים: כי טמא את דינה בתו. לימד על גוי הבא על בת ישראל שטמא אותה, וכה"א וישפכו (את) תזנותם עליה (יחזקאל כג ח), וכתיב ויבואו [אליה] בני [בבל למשכב דודים] ויטמאו אותה בתזנותם ותטמא בם ותקע [נפשה]

28

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לח

 השיאהו לו, והיינו דאמרי אינשי בר אתרא בוצינא דאתרא: בת איש כנעני. תגר, ודומה לו, אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי הארץ (ישעיה כג ח), כנען בידו מאזני מרמה (הושע יב ח), יחצוהו בין כנענים (איוב מ ל), וכל דומיהן, ויש לומר כנענית ממש, שהרי עדולמי בתוך כנען הוא: ויקחה. דרך אישות ויבא אליה. ואילו לקיחת בת שוע היה קודם מכירת יוסף אלא סידר הכתוב בפרשה מסויימת שלא להפסיק בין לקוחיה ולידתה. שהרי ער ואונן נולדו קודם מכירת יוסף, ושלח נולד באותה שעה שהיה עסוקין במכירת יוסף, ונכתב הענין מסויים אחרי מכירת יוסף, להודיע כי לכך קבר אשתו ובניו: ושמו שוע

29

פתרון תורה פרשת ויקח קרח

 הקב"ה ולקה עם הבלועים ועם השרופים. אמ' ר' שמעיה קרח חייב בסקילה שכל המטיח דבר כנגד תלמידי חכמ' ח[י]ב עליו סקילה והמסית כנגד הכהנים חייב שריפה, לכך קרח נבלע ונשרף שהוא מטיח דבר כנגד משה ואהרון, שנ' ומדוע תתנשאו וג'. ואש יצאה וג'. אמ' חכמ' ז"ל [ששה] אישות שנפלו מן השמים לטובה, ו' לרעה, ואילו הן לטובה א' בימי המלואים בהקימת משכן, שנ' ותצא אש מלפני ה' ותא' על המז', ב' בעמוד אש שניגלה עליהם, שנא' ואש תהיה לילה בו. ג' בימי מנוח, שנ' ויעל בלהב המזבח וג', ד' על ידי גדעון בן יואש שנ' וגדעון בא ויעש

30

ילקוט שמעוני תורה פרשת נח

 ביתך אל התבה כי אותך ראיתי צדיק לפני [ז, א] מצינו שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו, שלא בפניו מהו אומר נח איש צדיק תמים היה [ו, ט] בפניו מהו אומר צדיק לפני בדור הזה [ז, א], מכל הבהמה הטהורה תקח לך וגו' איש ואשתו [ז, ב] אישות לבהמה מי איכא אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יוחנן מאותן שלא נעבדה בהן עבירה מנא ידע אמר רב חסדא העבירן לפני התיבה כל שהתיבה קולטתן בידוע שלא נעבדה בהן עבירה ר' אבהו אמר מאותן הבאים מאליהם, אמר ר' יהושע בן לוי לעולם אל יוציא אדם מפיו דבר מגונה

1234567891011121314151617181920