אישות

אישות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12679 מקורות עבור אישות. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

אלשיך דברים פרשת כי תצא פרק כג

 זאת טענת המהדרין כונתם כי יאמרו הן אמת כי אין כתורתנו תורת אמת, אך הנה באתי אליה ובענייניה ולא מצאתי לה חידודין דקים וחריפים מתוקים, כאשר כי יבעל בחור בתולה שיטעם טעם צרות ועריבות, לכן באתי אל הפלוסופיא שיש בה חידודין צרים דקים וערבים. ולא זכר כי לנו היא דרך אישות וחיבור נפשיי והחיצונית כבועל ארמית. שנית כי אוי לו כי לו נכנס במעמקי תורתנו אין ערוך לחידותיה לדקותם ורבויים וחריפותם פלפול אמתי בשכל עצום ורב. אך המתיקות יחסר מאשר לא לשם שמים יבא עליה, כי גם היא לא תתן את דודיה לו. אך השם לבו ונפשו לשם שמים יערב

132

אלשיך שמואל ב פרק יא

 אחשוב רמז לו יואב באומרו עבדך אוריה החתי מת, כי מלת עבדך מיותרת, אך אמר כי על היות עבדו מת, כלומר שנגע בעבודתו ועשה עצמו עבד לזולתו:(כו) ותשמע אשת אוריה כו'. תחלה אמר אישה, ואחר כך אמר בעלה, אמנם הנה באומרו אישה, יורה כי עדיין היה לו אישות עמה, והמשמיעים כך עלה על רוחם, כי לא ידעו או לא שמו לבם אל הגט כריתות, אך היא בהספידה אותו לא להיות לה אישות עמו הספידה, כי אם על מציאות בעל בעלמא, וזהו אומרו בשמיעה, אישה, ובהספד, בעלה:(כז) ויעבר האבל וישלח דוד כו'. הלא כמו זר נחשב, ימהר יחישה מעשהו,

133

אלשיך שמואל ב פרק יג

 יפה כו'. ויהיה כי הנה אמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין כא א) כי תמר ואבשלום היו בני יפת תואר, אלא שתמר נולדה מביאת המלחמה, ושעל כן היתה מותרת לאמנון, כי על כן אמרה דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך, אך אבשלום היה אחר שהביאה אל ביתו והיתה לו בתורת אישות, ובזה יובן אומרו ולאבשלום בן דוד אחות יפה כו', לומר כי הוא יקרא בן דוד, שנולד מביאת אישות, אך היא לא תקרא בת לדוד גם כי ממנו היא, ויאהבה אמנון בן דוד, כלומר מה שהיא לא תתייחס אחר דוד, ואילו רצה היה יכול לקחתה בהיתר, והנה עצת עשות עצמו

134

אלשיך ישעיהו פרק סב

 באופן שלא תתקרר דעתה על הדבר כי רב הוא, על כן הפך פניו כמדבר אליה ואמר לה, כי יבעל בחור בתולה וכו', לומר אל תחושי כי יותר עיקרית תהיה השראתי בך מהשראת בניך, כי הלא כי יבעל בחור בתולה כו', והוא כי יש בחינת בעילת בחור אל בתולה שלא בדרך אישות, כי אם על חיבת ההנאה בלבד, ויש בחינת חתן וכלה לשם אישות להוליד בנים לעבוד את ה', ואמר הן אמת, כי כאשר יבעל בחור בתולה שהוא על בחינת הנאה, יבעלוך בניך שיכוונו אל ההנאה הבאה להם ממך כי רבה היא, כמפורסם בדברי הנביאים וברז"ל, אך השכינה השורה עליך כמשוש

135

אלשיך הושע פרק ב

 מצות פריה ורביה ולידבק בבת זוגו, כי על כן מתיחס שם איש אל שם אשה, על אחדותם מצד נפשותם, וגם כי מייחדים שם י"ה שיו"ד שבאיש וה"א שבאשה, וכוונה זו לא תצדק בשם בעל כי אם בשם איש, אמר הנביא הנה לעתיד בתחלה כאשר יבעל בחור בתולה, כלומר שלא בבחינת אישות רק לתאות בחור לבעול בתולה, שהוא על בחינת הנאה יבעלוך בניך, אך אנכי ה' לא כן, כי אם כמשוש חתן על כלה שהוא על בחינת חתונה שהוא של אישות, שהוא על הדבקות העצמיי רוחא ברוחא ישיש עליך אלקיך, על דרך זה יאמר, כי מחמת אשר תשרה בך רוח הקדש

136

אלשיך הושע פרק ג

 היא מיוחדת לו, פרושה מזנות ואישות עם זולתו למענו בשיעור שכרה, רמז כי גם בישראל עם אישה שבשמים בגלות החיל הזה אשר הם מיוחדים לה', כי עם שדבקות המתייחס לזיווג איננו כעת, כי אין טהרה ואין קדושה ואין מקדש, עם כל זה מיוחדים אליו ית', אף כי אין זנות ולא אישות עם אלוה זולתו חלילה, ודברים אשר אנו נשענים שהוא כאלו אנו מקבלים בשכר יחודנו עמו, מעין מה שהשכיר הנביא את האשה ההיא הם שלשה דברים. האחד, בטחון שבועת אלקים כי יד על כס יה. השנית, אותיות אלו כמופרשות חלילה מהשתים חברותיהן, עד יום נקם ושנת גאולי תבא, וזהו סימן

137

אלשיך רות פרק א

 בה שלא יתוארו עוד בשמה:עוד שנית כיוון להורות, כי בגיותם נשאום ולא לאישות נתייחס זווגם, כי על כן נשתנו מאביהם, כי בו נאמר וימת אלימלך איש נעמי, אך לא כן בניו, כי לא יאמר עליהם וימותו מחלון וכליון אנשי ערפה ורות, כי אם מחלון וכליון בלבד, כי אין אישות למואביה, באופן שלא נאמר וישארו נעמי וערפה ורות מבעליהן, כי אם ותשאר האשה, כי כלותיה לא דבקו בבעליהן לומר (בראשית ה ב) זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם, שיקראו נשיהם שיור כאשר בנעמי אצל אישה ובניה. וזהו אומרו ותשאר האשה כלומר אשר היתה אשה, אך לא אשר לא היה להן

138

אלשיך רות פרק ג

 אשר אני בא להוליד, ובכן עתה ראוי ליך אל תבואי אליה ריקם:או יאמר מי את בתי כלומר לו באת בידים רקניות לא שמתי לבי לספק כי נתקבלת אליו, אך מראותי שש שעורים האלה, אשאלה מי את בתי כלומר האם אתננה המה לך אשר נתן לך בועז ולא לשם אישות היה הדבר ופטרתך לנפשך. על כן אז אמרה בלבה אם אומר לה האמת כי בשתיקה נעשה הדבר ולא דבר לי מאומה בתת אותם לי, הלא תתחזק לומר כי לא פירש כי בוש לפרש היה בתורת אתנן אך מאליו יובן, ואם אומר אליה כי למענה נתן לה כי נעמי קרובה אליו

139

אלשיך רות פרק ד

 וקברתי ששים בנים ובנות גדולים וטובים, ואיך מזאת שפיטמו אביה ואמה עגלים לעבודה זרה, ושלא על ידי חופה וקידושין וברכת חתנים גלתה מרגלותיו ותשכב אצליח בפרי בטנה. על כן ענו ואמרו ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה כי כאשר יהודה קבר שני בניו אשר ילדה לו אשתו בדרך אישות גמורה, ולא הצליח כי אם בפרץ אשר ילדה תמר ליהודה הבא על אם הדרך לשכב אצלו להיות עמו, כן יהי לך מן הזרע אשר יתן ה' וכו', וזהו ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה כי אפילו שלה אשר נשאר לו מאשתו לא גדל אחת מני אלף במעלות

140

אמת ליעקב בראשית פרשת בראשית פרק ב

 כג) לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת.תרגם אונקלוס וז"ל: לדא יתקרי אתתא ארי מבעלא נסיבא דא עכ"ל. לכאורה יש לתמוה, הא בכל מקום כשמתרגם אונקלוס תיבת "איש" זכר הוא מתרגם "גבר", ומדוע כאן מתרגם "בעלא"76. ונראה שאונקלוס מסביר לנו שהאשה הזאת שנבראת בתור עזר היא האשה של אישות, והיחוסים הם כמו אשה אל בעלה, ולכן תרגם איש מלשון בעל, וכמו איש מלחמה - שהוא בעל מלחמות, ודו"ק77.(כד) על כן יעזב איש גו' והיו לבשר אחד.פירש"י: הולד נוצר על ידי שניהם ושם נעשה בשרם אחד עכ"ל. וכתב על זה הרמב"ן וז"ל: ואין בזה טעם כי גם

1234567891011121314151617181920