אישות

אישות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12679 מקורות עבור אישות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת נדרים פרק ח

 וחכמים אומרים אף זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו הרי אני כאילו התקבלתי היו מסרבין בו לשאת בת אחותו ואמר קונם שהיא נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו ואמר קונם אשתי נהנית לי לעולם הרי אלו מותרות להנות לו שלא נתכוון זה אלא לשום אישות היה מסרב בחבירו שיאכל אצלו אמר קונם לביתך שאיני נכנס טיפת צונן שאיני טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות ממנו צונן שלא נתכוון זה אלא לשום אכילה ושתיה:

2

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק י

 ולא הספיק לכונס' עד שנתחרשה אין אוכלת בתרומה מת והניחה לפני יבם אפי' חרש אוכלת יפה כח יבם להאכיל מכח הבעל בת ישראל פקחת שנישאת לכהן חרש אין אוכלת בתרומה מת והניחה לפני יבם היה פקח אוכלת חרש אין אוכלת אין אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה לשם נישואין ותבעל לשם אישות בת ישראל חרשת שנישאת לכהן פקח אין אוכלת בתרומה מת והניחה לפני יבם אפי' פקח אין אוכלת הלכה בבת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח ונכנסה לחופה לשם נישואין ולא הספיק לבועלה עד שנעשה פצוע דכא וכרות שפכה הרי זו אוכלת בתרומה הואיל ובאת לכלל היתר אפי' שעה אחת

3

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יא

 לה למדינת הים באת ואמרה מת בעלי נשאת על פי עצמה והלכה לה למדינת הים באת ואמרה מת בעלי נשאת על פי עצמה והרי כולן משמשין ובאין תצא מכולן ומותרת לראשון ביאתה וחליצתה מאחיו של הראשון פוטרת צרותיה מן השיני ומן השלישי אין פוטרת צרותיה אם בא עליה שיני לשם אישות לאחר מיתת הראשון ביאתה וחליצתה מאחיו של שני פוטרת צרותיה מן השלישי ומן הרביעי אין פוטרת צרותיה הלכה והאשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים באו ואמרו לה מת בנך ואחר כך מת בעלך ונתיבמה ואחר כך אמרו לה חילוף היו דברים לא שהיתה ראויה להתיבם אלא להנשא כל

4

תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק א

 הלכה גובביאה כל ביאה שהיא לשם קדושין מקודשת שאינה לשום קדושין אין מקודשת הלכה דלא ישא אדם אשה עד שתגדל בת אחותו או עד שימצא את ההגון לו שנ' ומלאה הארץ זמה זמה היא ר' לעזר או' זה פנוי הבא על הפנויה שלא לשום אישות ר' לעזר אומ' מנין שענוש לפני מקום כבא על אשה ואמה נאמ' כאן זמה ונאמ' להלן ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה היא ר' ליעזר בן יעקב אומ' מתוך שבא על נשים הרבה ואין ידוע על אי זו מהן בא והיא שקיבלה מאנשים הרבה ואין ידוע מאי זה מהן קיבלה נמצא

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק ו

 יפרוצו שלא היתה בעילתן לשם בנים. כתיב [בראשית ד יט] ויקח לו למך שתי נשים. עדה שהיה מתעדן בגופה צילה שהיה יושב בצילה של בנים. מתיבין לרבי יודה הגע עצמך שהיתה עקרה ואין סופה לילד. הגע עצמך שהיתה זקינה. תני רבי לעזר אומר אף הפנוי הבא על הפנויה שלא לשום אישות הרי זו בעילת זנות. אמר ר' בא בר ממל הדא אמרה כהן גדול שקידש אשה בבעילה אינו כבא על הבעולה:הלכה ומתני' לא יבטל אדם מפירייה ורביה אלא אם כן יש לו בנים בית שמאי אומרים שני זכרים ובית הלל אומרים זכר ונקיבה שנאמר [שם ה ב] זכר

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק ז

 תאכל בתרומה עיברה לא תאכל ילדה תאכל נמצא כוחו של בן גדול משל אב: גמ' הדא אמרה שאין אונסין פוסלין בכהונה בפנויה. הדא מסייעא לההוא דתני רבי חייה אשתו של חרש ושל שוטה טובלת מחיק בעלה ואוכלת. ודלא כרבי לעזר דר' לעזר אומר אף הפנוי שבא על הפנויה שלא לשם אישות הרי זו בעילת זנות. רבי בא בשם ר' אבא בר ירמיה אנוסה אינה צריכה להמתין ג' חדשים. אמר רבי יונה קומי רבי יוסה אמר ליה לא תקבל עליו קל הוא באכילת תרומה. אילו בת כהן שנישאת לישראל והלך בעלה למדינת הים ושמעה עליו שמת שמא אינה אוכלת בתרומה מיד.

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק יג

 בדין היה שלא היו נישואיה נישואין והן אמרו שיהו נישואיה נשואין והן אמרו שתמאן בו ותצא. מה טעמא דבית שמאי אם אומר את כן נמצאתה עושה כל הבעילות שבעל בעילת זנות. אמר רבי אבין אתיא דבית שמאי כר' לעזר דתני ר' לעזר אמר אף הפנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות הרי זו בעילת זנות. הדא אמרה עברה ומיאנה מן הנישואין על דבית שמאי אין מיאוניה מיאונין. נכנסה לחופה ולא נבעלה מה את עבד לה כארוסה כנשואה. ארוסה שביהודה שלבו גס בה מה את עבד לה כארוסה כנשואה. נראית שלא למאן אפילו כן חוזרת וממאנת. נישמעינה מן הדא קטנה שהשיאה

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מועד קטן פרק א

 בין ששתו קודם לרגל בין שלא שתו קודם לרגל. אלא כאן באילן כאן בזרעים:הלכה דמתני' צדין את האישות ואת העכברים בשדה האילן ובשדה הלבן כדרכו במועד ובשביעית ר' יהודה אומר בשדה האילן כדרכו ובשדה לבן שלא כדרכו ומקרין את הפירצה במועד ובשביעית בונה כדרכו: גמ' אישות זו חולדה. אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר [תהילים נח ט] נפל אשת בל חזו שמש. ניחא בשדה האילן בשדה הלבן. אלא בשדה הלבן שהיא סמוכה לשדה האילן: כדרכו. צד במצודה. שלא כדרכו תוחב בשפוד ומכה בקרדום ומרדד את האדמה תחתיה. תני מחריבין חורדי הנמלים במועד כיצד הוא עושה רשב"ג אומר נוטל

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת נדרים פרק ח

 לא בעית אלא מיבדקינך כיון דחמיתך מצטער הרי אני כאילו נתקבלתי:הלכה חמתני' היו מסרבין בו לשאת את בת אחותו ואמר קונם שהיא נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו ואמר קונם אשתי נהנית לי לעולם הרי אילו מותרות ליהנות לו שלא נתכוון זה אלא לשם אישות: גמ' אמר רבי יוסי רבי יודה היא דרבי יודה אמר הכל לפי הנדר. וכן המגרש את אשתו כו'. אמר רבי יוסי דרבי יודה היא דרבי יודה אמר הכל לפי הנדר:הלכה טמתני' היה מסרב בחבירו שיאכל אצלו אמר קונם לביתך שאיני נכנס טיפת צונין שאיני טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק א

 בר אדא תיפתר בקטנה מה מקיים הדא תנייא לאמה מוכרה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מה מקיים הדין תנייה לאמה אמר ר' יוסי בי ר' בון תיפתר באלמנה מן האירוסין והא תני מוכר הוא אדם את בתו לאישות ושונה לשפחות ושונה לאישות אחר שפחות אבל לא לשפחות אחר אישות אמר ר' יוחנן תניין אינון מאן דאית ליה אלמנה לכ"ג אית ליה שפחות אחר אישות מאן דלית ליה אלמנה לכ"ג לית ליה שפחות אחר אישות מה מקיים הדין תנייה לאמה א"ר מתנייה תיפתר שהיה נשוי לאחותה תני ר' שמעון בן יוחי כשם שאינו מוכרה לשפחות אחר אישות אף לא

1234567891011121314151617181920