אירוסין

אירוסין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3076 מקורות עבור אירוסין. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא בתרא פרק י

 מכירן והבעל נותן שכר כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו ואין כותבין למלוה עד שיהא לוה עמו והלוה נותן שכר כותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמו והלוקח נותן שכר:משנה ד[*] אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהם והחתן נותן שכר אין כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהם והמקבל נותן שכר אין כותבין שטרי בירורין וכל מעשה בית דין אלא מדעת שניהם ושניהם נותנים שכר רבן שמעון בן גמליאל אומר שניהם כותבין שנים לזה לעצמו ולזה לעצמו:משנה ה[*] מי שפרע מקצת חובו והשליש את

2

משנה מסכת פסחים פרק ג

 שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו:משנה ו[*] ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערים את הכל מלפני השבת דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בזמנן רבי אלעזר בר צדוק אומר תרומה מלפני השבת וחולין בזמנן:משנה ז[*] ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ויבער ואם לאו מבטלו בלבו להציל מן הנכרים [ס"א הגייס] ומן הנהר ומן הלסטים ומן הדליקה ומן המפולת יבטל בלבו ולשבות שביתת הרשות יחזור מיד:משנה ח[*] וכן מי שיצא מירושלם ונזכר שיש בידו בשר קודש אם עבר צופים שורפו

3

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ג

 להן מי שיקרא אלא אחד אין קורא אלא אחד הלכה ידאין עושין מעמד ומושב פחות מעשרה ואין מעמד ומושב פחות משבעה פעמים ואין אומ' ברכת אבלים פחות מעשרה ואין אבלים מן המנין אין אומ' ברכת חתנים פחות מעשרה וחתנים מן המנין אומ' ברכת חתנים בין בסעודת אירוסין בין בסעודת נישואין בין בחול בין בשבת ר' יהודה אומ' אם באו פנים חדשות אומ' ברכת חתנים ואם לאו אין אומ' ברכת חתנים הלכה טואימתי מסיאין על החדש לאור עיבורו כיצד חל להיות ערב שבת ושבת מסיעין עליו למוצאי שבת אמ' ר' לעזר בי ר' צדוק כך היו חבורות שבירושלם נוהגין

4

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק ג

 פעם אחת היינו יושבין לפני רבן גמליאל בבית המדרש בלוד ובא זונן הממונה ואמ' הגיע עת לבער החמוץ הלכתי אני ואבא לבית רבן גמליאל וביערנו את החמץ הלכה יבאי זה צופה הרואה ואינו מפסיק מיכן אתה אומ' ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולוכל סעוד' אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך הבית אם יש לו שהות כדי שיחזור חוזר ואם לאו אין חוזר ר' שמעון בן לעזר או' כל סעודה שאינה לשם מצוה אין חבר רשיי לאכל הימנה הלכה יגאם עיבר את הצופים שורפו במקומו ואם לאו חוזר ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה הוי לא

5

מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ז

 רוצה להתגייר מטבילה ומשחררה ומותר בה מיד, רבי שמעון בן אלעזר אומר מטבילה לשם שפחה ומשחררה ומותר בה מיד. וכל כך למה, כדי שלא יתערב זרע קודש בעמי הארצות, ומוטב שיאכלו בני ישראל בשר מתות שחוטות, ולא בשר נבילות בודאי. הלכה ידלאירוסין כיצד, אסור לעשות סעודת אירוסין בתוך שלשים יום של איבול. הלכה טולנישואין כיצד, אסור לעשות סעודת נישואין בתוך שלשים יום, אבל אם טבח טבחו ומת אביו או חמיו הרי זה כונס ובועל בעילת מצוה ופורש לאחר שבעת ימים. במה דברים אמורים בזמן שמת אביו או חמיו, אבל אם מתה אשתו אסור לו לישא אשה אחרת עד

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק י

 לאשה אע"פ שאין בעלה עמה ובלבד שיהא מכירן והבעל נותן את השכר כותבין שטר ללווה אע"פ שאין המלוה עמו ואין כותבין למלוה עד שיהא הלווה עמו והלווה נותן שכר כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו ואין כותבין ללוקח עד שיהא המוכר עמו והלוקח נותן את השכר אין כותבין שטרי אירוסין ונישואין אלא מדעת שניהן והחתן נותן את השכר אין כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהן והמקבל נותן את השכר אין כותבין שטרי בירורין וכל מעשה ב"ד אלא מדעת שניהן ושניהן נותנין את השכר רשב"ג אומר לשניהן כותבין שנים לזה בעצמו ולזה בעצמו: גמ' אמר ר' בא צריך שיהא

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביצה פרק ה

 הא דיני ממונות דנין ותני ר' חייה כן דנין דיני ממונות בע"ש אבל לא דיני נפשות בע"ש אמר כן להלכה וכאן לדבר תורה: ולא מקדשין: רבי בא בר כהן אמר קומי ר' יוסה ר' אחא בשם ר' יעקב בר אידי אסור לארס אשה בע"ש הדא דאת אמר שלא לעשות סעודת אירוסין הא לארס יארס שמואל אמר אפילו בתשעה באב יארס שלא יקדמנו אחר מחלפא שיטתיה דשמואל תמן הוא אמר [תהילים סח ז] מושיב יחידים ביתה [שם סב י] במאזנים לעלות המה מהבל יחד והכא הוא אמר הכין שלא יקדמנו אחר בתפילה אפילו כן לא [דף כא עמוד א] קיימה: ולא

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק ו

 א] מתני' אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מן האירוסין לא יאכלו בתרומה רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין נתאלמנו או נתגרשו מן הנישואין פסולות ומן האירוסין כשירות: גמ' מה טעמון דרבנן נאמר כאן הוייה ונאמר להלן הוייה [דברים כב כג] כי יהיה נערה מאורסה לאיש. מה הוייה שנאמר להלן אירוסין אף כאן אירוסין. מה טעמון דרבי לעזר ור' שמעון נאמר כאן הווייה ונאמר להלן [ויקרא כב יב] ובת כהן כי תהיה לאיש זר. מה הווייה שנאמר להלן נישואין אף כאן נישואין. אמר רבי יוסה מנא לרבי לעזר ולרבי שמעון בת כהן שנתארסה לישראל שאינה אוכלת בתרומה לא מן הדין

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק א

 א] מפני כבוד שבת מתניתא מסייעא לחברייא מפני מה אמרו בתולה נישאת ביום הרביעי כדי שיהא אדם מתקין צרכיו ג' ימים זה אחר זה ר' בא בר כהן אמר קומי רבי יוסי רבי אחא בשם רבי יעקב בר אידי אסור לאדם לישא אשה בערב שבת הדא דאת אמר לעשות סעודת אירוסין הא לארוס יארס שמואל אמר אפילו בתשעה באב יארס שלא יקדמנו אחר מחלפא שיטתא דשמואל תמן הוא אמר [תהילים סח ז] אלהים מושיב יחידים ביתה וגו' [שם סב י] במאזנים לעלות המה מהבל יחד ובההוא אמר אכין אלא שלא יקדמנו אחר בתפילה ואף על פי כן לא קיימה רבי

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פסחים פרק ג

 צדוק כרבן גמליאל כמה דרבן גמליאל אמר מה שני בין חולין לתרומה כן ר' אלעזר בי רבי צדוק אמר מה שני בין חולין לתרומה. כמה דתימר הלכה כרבן גמליאל ודכוותה הלכה כרבי אלעזר ב"ר צדוק:הלכה זמתני' ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ואם לא יבטל בלבו להציל מיד הגייס ומיד הנהר ומן הדליקה ומן המפולת יבטל בלבו ולשבות שביתת הרשות יחזור מיד: גמ' א"ר יוסה בי ר' בון בוא וראה מה גדול הוא השלום שהוקש לשני דברי' שחייבין עליהן

1234567891011121314151617181920