איסור

איסור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 69445 מקורות עבור איסור. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת זבחים פרק ז

 שכן שינה את שמן לדבר שאין בו מעילה ומועלין בהן אף אתה אל תתמה על העולה שאף על פי ששינה את שמה לדבר שאין בו מעילה שימעלו בה אמר לו רבי יהושע לא אם אמרת בקדשי קדשים ששחטן בדרום ושחטן לשם קדשים קלים שכן שינה את שמן בדבר שיש בו איסור והיתר תאמר בעולה ששינה את שמה בדבר שכולו היתר:משנה ה[*] מלק בשמאל או בלילה שחט חולין בפנים וקדשים בחוץ אינן מטמאין בבית הבליעה מלק בסכין מלק חולין בפנים וקדשים בחוץ תורין שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנן שיבש גפה ושנסמית עינה ושנקטעה רגלה מטמא בבית הבליעה זה

2

משנה מסכת זבחים פרק יד

 קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים קדשים קלים בכל ערי ישראל:משנה ח[*] באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להם עוד היתר והיא היתה נחלה קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים קדשים קלים ומעשר שני לפנים מן החומה:משנה ט[*] כל הקדשים שהקדישן בשעת איסור במות והקריבן בשעת איסור במות בחוץ הרי אלו בעשה ולא תעשה וחייבין עליהן כרת הקדישן בשעת היתר במות והקריבן בשעת איסור במות הרי אלו בעשה ולא תעשה ואין חייבין עליהן כרת הקדישן בשעת איסור במות והקריבן בשעת היתר במות הרי אלו בעשה ואין בהם בלא תעשה:משנה י[*] אלו קדשים קרבים במשכן קדשים שהוקדשו למשכן

3

משנה מסכת יבמות פרק ב

 את אשת אחיו ואחר כך נולד להן אח ומת הראשונה יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה עשה בה מאמר ומת השנייה חולצת ולא מתיבמת רבי שמעון אומר מיבם לאיזו מהן שירצה או חולץ לאיזו מהן שירצה:משנה ג[*] כלל אמרו ביבמה כל שהיא איסור ערוה לא חולצת ולא מתיבמת איסורה איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתיבמת אחותה שהיא יבמתה חולצת או מתיבמת:משנה ד[*] איסור מצוה שניות מדברי סופרים איסור קדושה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לנתין וממזר:משנה ה[*] מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את

4

משנה מסכת יבמות פרק ג

 יבמות פרק גמשנה א[*] ארבעה אחין שנים מהן נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ואם קדמו וכנסו יוציאו רבי אליעזר אומר בית שמאי אומרים יקיימו ובית הלל אומרים יוציאו:משנה ב[*] היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתיבמת:משנה ג[*] היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה והשניה אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת:משנה ד[*] שלשה אחין שנים מהן

5

משנה מסכת יבמות פרק ח

 דכא כל שנפצעו הבצים שלו ואפילו אחת מהן וכרות שפכה כל שנכרת הגיד ואם נשתייר מהעטרה אפילו כחוט השערה כשר פצוע דכא וכרות שפכה מותרין בגיורת ומשוחררת ואינן אסורין אלא מלבא בקהל שנאמר לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה':משנה ג[*] עמוני ומואבי אסורים ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהם מותרות מיד מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקבות רבי שמעון מתיר את הנקבות מיד אמר ר' שמעון קל וחומר הדברים ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקבות מיד מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין

6

משנה מסכת נדרים פרק י

 אמר לו אין היבמה גמורה ליבם כשם שהארוסה גמורה לאישה:משנה ז[*] האומר לאשתו כל הנדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני הרי הן קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר וחכמים אומרים אינו מופר אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור אמרו לו הרי הוא אומר (במדבר ל') אישה יקימינו ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר לא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר:משנה ח[*] הפרת נדרים כל היום יש בדבר להקל ולהחמיר כיצד נדרה בלילי שבת יפר בלילי שבת וביום השבת

7

משנה מסכת סוטה פרק ו

 עד אחד אני ראיתיה שנטמאת לא היתה שותה ולא עוד אלא אפילו עבד אפילו שפחה הרי אלו נאמנין אף לפוסלה מכתובתה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה הרי אלו נאמנות ולא לפסלה מכתובתה אלא שלא תשתה:משנה ג[*] שהיה בדין ומה אם עדות ראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינה מתקיימת בפחות משנים עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם אינו דין שלא תתקיים בפחות משנים תלמוד לומר (במדבר ה') ועד אין בה כל עדות שיש בה קל וחומר לעדות הראשונה מעתה ומה אם עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם הרי היא מתקיימת בעד אחד עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינו דין

8

משנה מסכת עבודה זרה פרק ב

 כוכבי' אבל עובדת כוכבי' מניקה בנה של ישראלית ברשותה:משנה ב[*] מתרפאין מהן רפוי ממון אבל לא רפוי נפשות ואין מסתפרין מהן בכל מקום דברי רבי מאיר וחכמים אומרים ברשות הרבים מותר אבל לא בינו לבינו:משנה ג[*] אלו דברים של עכו"ם אסורין ואיסורן איסור הנאה היין והחומץ של עכו"ם שהיה מתחלתו יין וחרס הדרייני ועורות לבובין רבן שמעון בן גמליאל אומר בזמן שהקרע שלו עגול אסור משוך מותר בשר הנכנס לע"ז מותר והיוצא אסור מפני שהוא כזבחי מתים דברי רבי עקיבא ההולכין לתרפות אסור לשאת ולתת עמהם והבאין מותרין:משנה ד[*] נודות העכו"ם וקנקניהן ויין של ישראל כנוס בהן

9

משנה מסכת עדויות פרק ב

 עם הקמה הרי היא של בעל הבית ואם לאו הרי היא של עניים ועל גנה קטנה שהיא מוקפת עריס אם יש בה כמלא בוצר וסלו מכאן ומלא בוצר וסלו מכאן תזרע ואם לאו לא תזרע:משנה ה[*] שלשה דברים אמרו לפני רבי ישמעאל ולא אמר בהם לא איסור והיתר ופירשן רבי יהושע בן מתיא המפיס מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב ואם להוציא ממנו לחה פטור ועל הצד נחש בשבת אם מתעסק שלא ישכנו פטור ואם לרפואה חייב ועל לפסין אירוניות שהם טהורות באהל המת וטמאות במשא הזב רבי אלעזר בן צדוק אומר אף במשא הזב טהורות מפני שלא

10

משנה מסכת עירובין פרק י

 נועלין ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתח רבי יוסי אומר שוק של צמרים היה:משנה י[*] נגר שיש בראשו גלוסטרא ר' אליעזר אוסר ורבי יוסי מתיר אמר ר' אליעזר מעשה בכנסת שבטבריא שהיו נוהגין בו היתר עד שבא רבן גמליאל והזקנים ואסרו להן רבי יוסי אומר איסור נהגו בה בא רבן גמליאל והזקנים והתירו להן:משנה יא[*] נגר הנגרר נועלים בו במקדש אבל לא במדינה והמונח כאן וכאן אסור רבי יהודה אומר המונח מותר במקדש והנגרר במדינה:משנה יב[*] מחזירין ציר התחתון במקדש אבל לא במדינה והעליון כאן וכאן אסור רבי יהודה אומר העליון במקדש והתחתון במדינה:משנה יג

1234567891011121314151617181920