איכה רבה (וילנא) פתיחתות

איכה רבה (וילנא) פתיחתות

  

פתיחתא דחכימי.
א רבי אבא בר כהנא פתח (ישעיה י') צהלי קולך בת גלים, אמר ישעיהו לישראל עד שאתם אומרים שירים ומזמורים לפני עבודת כוכבים צהלי קולך בדברי תורה, צהלי קולך בבתי כנסיות, בת גלים, מה גלים הללו מסויימין בים, כך אבותיהם מסויימין בעולם, ד"א בת גלים, בת גולים ברתיהון דגלוואי, בתו של אברהם אותו שכתוב בו (בראשית י"ב) ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה, בתו של יצחק שכתוב בו (שם /בראשית/ כ"ו) וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה, בתו של יעקב שכתוב בו (שם /בראשית/ כ"ח) וילך פדנה ארם, הקשיבי, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.