איילונית

איילונית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 902 מקורות עבור איילונית. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

חנוכת התורה פרשת וירא

 האותיות אם כן ליכא עצה להקטין השם דהא המכה היה מקטן ועד גדול:טו) בפסוק ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא וגו' ומקשי בגמרא אטו אשת הדיוט לא בעי להדורי הא אשת איש דכולי עלמא אסור. ויש לתרץ על פי מה דאיתא במסכת יבמות דף ב' דהמקדש איילונית לא תפסו הקידושין דקידושי טעות הם ואינה צריכה גט. וכתבו שם התוס' דאם המקדש הכיר בה שהיא איילונית וקיבל עליו וקידשה הוי קידושין עיין שם. וידוע מה שאמרו חכמינו ז"ל דשרה איילונית היתה שנאמר אין לה ולד אפילו בית ולד לא היה לה. והשתא יובן המקרא ועתה השב אשת האיש. וקשה

32

מלבי"ם ויקרא פרשת אמור

 בין שטת רש"י לשטת התוס' והרא"ש בהנך לאוין שאינם פסולי קהל, דהנך דחשיב בברייתא דמרבי מלאיש זר פסולי קהל נינהו ואכמ"ל, ודעת ר' אלעזר שכל המפקרת עצמה אף לאיש א' נקרא זונה. כמו אל תחלל את בתך להזנותה עי' מש"ש, ודעת ר' יהודה שפי' שהיא זונה אצל בעלה הכהן, דהיינו איילונית שביאתו עלי' היא זנות, כמ"ש הזנו ולא יפרוצו כיון שאינה להולדה:טו וחללה, עקר שם חללה מענין חול והוא דבר שראוי להיות קדש מתולדתו ויצא לחולין, וזה זרע הכהן שראוי שיהיה קדש כאביו והרי הוא חול שכל זרעו אין להן דין כהונה, וז"ש בגמ' (קדושין דף עז) בפי' ברייתא

33

פנים יפות בראשית פרשת נח פרק יא

 בימי אביו של רבי צדוק, וכן בכמה דוכתא, כמו אבוה דשמואל, היינו שהיו הבנים יותר מפורסמים מאביהם, ונקראים על שם בניהם. וכן י"ל כאן שבתחלה היתה נקראת ע"ש בת הרן, וכשנתגדלו מלכה ויסכה הרן נקרא על שמן:(ל) אין לה ולד. ביבמות דף ס"ד ע"ב, שרה אמנו איילונית היתה, שנאמר אין לה ולד, פירש"י קרא יתירה הוא, דהא כתיב עקרה היא. נראה דס"ל דאי ממשמעות הלשון י"ל דהא גבי חנה נמי כתיב [ש"א א, ב] ולחנה אין ילדים ולא כתיב וחנה היתה עקרה. ותו דהתם ליכא למימר דאיילונית היתה, דהא בברכות ריש פרק אין עומדין [לא ב] אם ראה תראה,

34

פנים יפות בראשית פרשת לך לך פרק יב

 גדול. במדרש [ילק"ש פ' לך סג] בא אחרי ואני עושה אותך כהן גדול. לכאורה קשה אם היה כ"ג האיך נשא הגר שהיתה גיורת וכ"ג אסור בגיורת. וצ"ל שלא נעשה כהן עד לאחר שמל, כי ערל פסול בעבודה. ובזה א"ש אפילו לר' יהודה דס"ל ביבמות דף ס"א [ע"א] דכהן לא ישא איילונית, דכל ביאה שאין בה פריצה זנות היא ואחז"ל [יבמות סד ב] שרה אמנו איילונית היתה. ולפי מ"ש א"ש, דלאחר שמל נתרפאה שרה כדכתיב בר"פ וירא.ויותר י"ל שלא נעשה כהן עד לאחר עקידה, שאמר לו הקב"ה שיקריב על הר המוריה שהוא מקום המזבח עולמים, ואין זר קרב ע"ג המזבח.

35

פנים יפות בראשית פרשת לך לך פרק טז

 מצרית ראשונה, אע"כ צ"ל כיון דלא נאסרו המצרים אלא בשביל שעבוד מצרים, א"כ לפני השעבוד אין מקום לאסור:(ג) מקץ עשר שנים וגו'. למדו חז"ל [יבמות סד א] מזה, אשה ששהתה עם בעלה ולא ילדה וכו'. לכאורה קשה דהא אחז"ל ביבמות דף ס"ד ע"ב שרה אמנו איילונית היתה ולא היה לה בית ולד, א"כ מה ראיה מזה לשאר נשים. ועוד הא דאמרה שרה הנה עצרני ה' מלדת, ואם היתה איילונית משנולדה מאי שייך בה עצירה. וצ"ל בברית בין הבתרים כתיב [טו, ה] ויוצא אותו החוצה, פירש"י צא מאיצטגנינות שלך אברם אינו מוליד אברהם מוליד שרי אינה יולדת שרה יולדת באותו

36

פנים יפות בראשית פרשת וירא פרק כ

 אותה כך בודקין אותו, הוה לאבימלך נמי להתרפא בשביל שנחשד, דמסתמא מדה טובה מרובה, אלא כיון שעצר ה' לכל בית אבימלך ובהם לא שייך זה אפ"ה נתרפאו:ויעש ה' לשרה כאשר דיבר [כא, א], כדאיתא בילקוט [וירא צא] שעשה לה בית מטרון, והוא מה שאחז"ל [יבמות סד ב] שרה אמנו איילונית היתה. אפילו בית ולד לא היה לה. ולפי מה שכתבתי בפ' לך לך שנתרפאה בשעה שדיבר הקב"ה עם אברהם בברית בין הבתרים, כמו שהוכחנו שם. והיינו דכתיב לשון דיבור, וידבר אתו אלקים, ולפי מה שפירש"י למועד הזה שקבעתי לך אתמול, והיינו דקשיא ליה הא כבר עברו ג' ימים מהמילה

37

פנים יפות בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 רש"י שפירש מה בת כ' אינה בת עונשין, ופירוש המזרחי בב"ד של מעלה דאמר ר' ברכיה וכו', נראה דפירש כן לסברת רב ביבמות ד' פ' ע"א דבאיילונית כשהיא בת כ' נעשה גדולה למפרע משנת י"ב, אבל לסברת שמואל שם אינה בת עונשין עד בת כ' אפילו בב"ד של מטה שהרי איילונית היתה שרה אמנו, ומה שפירש"י שווין לטובה עיין במזרחי, ולפי פשוטו י"ל לפי מה שפירש"י בת ק' כבת כ' היינו הכ' שנים הראשונים, וכן מה דאמר בת כ' כבת זיי"ן היינו ז' הראשונים משנולדה, א"כ הכ"ז שנים אחרונים לא ניכתב בהם שהיו בלא חטא, להכי כתוב אח"כ וכלל שכולם

38

רד"צ הופמן דברים פרק כה

 הוא יורש את נכסיו. הדוחק ברור.הרמב"ן מפרש, ש"והיה הבכור וגו'" היא הבטחה, שהבכור ימשיך בשמו של המת עלי ארץ (דהיינו שנפשו תתגלגל בו, כמו שמפרש רבינו בחיי). לדברי הרמב"ן, פשוטו של מקרא כמשמעו, שהכוונה לבנה בכורה של היבמה, אלא שרבותינו סמכו לכאן את ההלכה שמצוה בגדול לייבם ושאין איילונית מתייבמת. ההלכה בעיקרה מובנת מעצמה, שאם יש שם כמה אחים, מובן מאליו שהגדול שבהם זוכה וחייב במצוה, וכן שאיילונית, שאינה ראויה למטרת הייבום להקים שם למת, אינה זקוקה לייבום. הריני מוסיף על דברי הרמב"ן, שנצטווינו מן התורה לקיים מצות ייבום לכתחילה על מנת כן, שהבן הראשון יהא במובן ידוע כבנו

39

שלל דוד שמות פרשת משפטים פרק כא

 בר רב אשי דאיצטריך לעיקר זביני דאיילונית. ומהרש"א [שם ד"ה ויצאה] תמה עליו, דהא רבה איפרך דדוקא תושב ושכיר דהוה בתרי גופי אבל בחד גופא לא אמרינן, ולהכי כתב דברייתא דמכילתא אזלא אליבא דאביי, ע"ש בארוכה.והנה במשנה למלך פ"ד דהלכות עבדים (ה"ב) [ה"א] האריך בזה, והקשה בשם הראשונים דהך איילונית כיצד מיירי, אם מכרה בקטנותה ואחר י"ב שנים כלו שש א"כ יוצאה היא בשש, ואם מכרה אח"כ לרב דאמר ביבמות דף פ' [ע"א] נעשה סריס למפרע ה"ה באיילונית דגדולה היא למפרע משנת י"ב. ועיין בחידושי הריטב"א [קידושין שם, ד"ה אלא] ותוספות רי"ד [שם, ד"ה לא], ולפי דבריהם הסוגיא דקדושין

40

תורה תמימה בראשית פרשת נח פרק יא

 כט) יסכה - תניא, יסכה זו שרה, ולמה נקרא שמה יסכה שסכתה ברוח הקודש, דכתיב (פ' וירא) כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולהיג). דבר אחר יסכה - שהכל סוכין ביפיהיד) [מגילה י"ד א']:(ל) אין לה ולד - אמר רב נחמן, שרה אמנו איילונית היתה, שנאמר אין לה ולד, אפילו בית ולד אין להטו) [יבמות ס"ד א']:

1234567891011121314151617181920